Πηγή: Ἐπιστολές καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἐπιστολές καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας