Πηγή: Ἐφόδιον Ὀρθοδοξίας, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἐφόδιον Ὀρθοδοξίας, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας