Πηγή: Εἰκόνες ἔμψυχοι (κηρύγματα ἁγιολογικά), ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Εἰκόνες ἔμψυχοι (κηρύγματα ἁγιολογικά), ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας