Πηγή: Ἀσκητές μέσα στὸν κόσμο, Ἅγιον Ὄρος, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀσκητές μέσα στὸν κόσμο, Ἅγιον Ὄρος, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος