Πηγή: Λόγοι καὶ ὁμιλίες, Τόμος Γ΄ Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Κυψέλη

Λόγοι καὶ ὁμιλίες, Τόμος Γ΄ Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Κυψέλη