Πηγή: Λόγοι Ἐ΄, "Πάθη καὶ Ἀρετές". Ι. Ἡσυχαστήριον "Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος" Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης