Πηγή: Ἑορτολόγιο – Ἐτήσιος ἐκκλησιαστικός κύκλος, ἐκδ. Ἀκρίτας

Ἑορτολόγιο – Ἐτήσιος ἐκκλησιαστικός κύκλος, ἐκδ. Ἀκρίτας