Στέφανος A. Κουμανούδης Ἀδριανοπολίτης

Ἐγεννήθην.
ἐθήλασα.
ἠσθένησα.
ἐβαυκαλίσθην.
ἐκουνήθην.
ἐκοιμήθην.― ὠνειρεύθην.― Μίαν ὁλόκληρον νύκτα δὲν ἐκοιμήθην ἀπὸ ἔννοιαν.
ἐκοιτάχθην ἄρρωστος πολλαχῶς καὶ δὴ
ἔπια φάρμακα
κατέπια καταπότια
ἐκαπνίσθην.
ἐτρίφθην
ἐμπλαστρώθην
ἐκλυστηρίσθην
ἐτάμην χειρουργικῶς
ἐμβολιάσθην
ἐσιναπίσθην
περιεδέθην δέματι διὰ κήλην
ἐφλεβοτομήθην
ἐβδελλώθην.
ἐδαγκάθην ὑπὸ κυνὸς ἴσως καὶ λυσσῶντος.
ἔπεσα πλεονάκις πεζὸς καὶ ἔχω σημάδια 2-3.
ἐδάρην πλεονάκις, ἀλλ’ ὄχι ἀνιλεῶς.
ἔμαθα γράμματα καὶ ξένας γλώσσας.
ἀναγνώστου ἔργα ἔκαμα ἐν ἐκκλησίᾳ.
ἔμαθα
μουσικὴν ὠδικὴν
καὶ κιθάραν
καὶ χορὸν ὀλίγον
ὡς καὶ κλειδοκύμβαλον.
ἐγυμνάσθην ἐν γυμναστηρίῳ ὀλίγον.
ἔψαλα ἐν ἐκκλησίαις καὶ ἐν συμφωνίᾳ κανονικῆ μετὰ τριῶν καὶ πλειόνων.
ἐγλύστρισα εἰς πάγον καὶ δὴ τριχῶς:
πεζός, ὡς συνήθως•
μὲ ἐπιμήκη σίδηρα ὑπὸ τοὺς πόδας•
καὶ ἐπὶ ἐλκηθριδίου.
ἵππευσα καὶ ἔπεσα πλέον ἢ ἑξάκις.
ὤνευσα.
ἠμιώνευσα.
ἐκολύμβησα σχεδὸν
ἐν θαλάσσῃ
καὶ ἐν ποταμῷ.
ἐπνίγην σχεδὸν ἐν λίμνῃ καὶ ἀπορροίᾳ λίμνης.
ἐλουτρακίσθην
ἐν θερμῷ βαλανείῳ ἀνατολικῷ
καὶ ἐν πυέλῳ Εὐρωπαϊστί.
ἐχάθην
ἐν ὁδοῖς πόλεως
καὶ ἐν ἐρημίᾳ δασώδει ἐπὶ ὥρας πολλάς.
ἐταξίδευσα
πεζὸς ἐπὶ ὥρας καὶ ἡμέρας
ἔφιππος, ἔπονος, καὶ ἐφημίονος
ἐφ’ ἁμάξης συρομένης ὑπὸ βοῶν
ἐφ’ ἁμάξης συρομένης ὑπὸ ἵππων, κοινῆς
ἐφ’ ἁμάξης συρομένης ὑπὸ ἵππων, ταχυδρομικῆς.
ὠχήθην ἐπὶ ἑλκήθρου.
Ἅπαξ ἢ δὶς τὸ πολὺ ἔσφαξα κότταν ἢ ἄλλο τοιοῦτον ζῶον, καὶ τοῦτο καλῶς δὲν τὸ βεβαιώνω.
ἐκόντευσα πρόσηβος ὤν νὰ γίνω καλόγερος ἀπὸ πολλὴν εὐλάβειαν.
Κατενύχθην πολλάκις ἐν ἐκκλησίᾳ, ἅπαξ καὶ ἐν δυτικῇ.
ἔπαιξα πολλὰ παιγνίδια
ἀπὸ τῶν παιδικῶν (ἐκτός τοῦ πετροπολέμου)
μέχρι χαρτίων μὲ χρήματα καὶ σκακίου καὶ ντάμας
καὶ τῶν λεγομένων συναναστροφικῶν.
ὑπεκρίθην δραματικὰ αὐτοσχεδίως καὶ (ἐκ βιβλίου ὅμως) μετὰ πλειόνων.
ἐσύχνασα
εἰς θέατρα
εἰς ἱπποδρόμια
εἰς Concerta ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια.
Μετημφιέσθην ἅπαξ ἐν δημοσίῳ χορῷ καὶ ἅπαξ ἐν ἰδιωτικῷ.
Ἐχόρευσα
χοροὺς ἐθνικοὺς
καὶ φραγκικοὺς ὁπωσοῦν.
ἐμεθύσθην πλεονάκις καὶ ὑπερβολικῶς, ἀλλ’ ὄχι ὥστε νὰ ἀσχημονήσω πολύ.
νηστείας πολλὰς ἀκριβῶς ἐτήρησα καὶ
τριήμερον δὲ ἀτελῶς ἅπαξ.
ἔβαλα εἰς λαχεῖον πολλάκις, ἀλλ’ ἀσήμαντα ἐκέρδησα.
Εὗρον χρήματα, ἀλλ’ ὄχι σημαντικά.
ἔχασα χρήματα, ἀλλ’ ὄχι σημαντικά.
Εὗρον ἅπαξ πολύτιμα δακτυλίδια, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀπόδοσίν των δὲν ἀντημείφθην.
Ἐζημιώθην ἅπαξ δισχιλίας δραχμὰς ἀπὸ φίλον διὰ ἐγγύησιν.
Ἠδικήθην ὀλιγάκις ὑπὸ ἀρχῶν ἐν τῆ πολιτείᾳ, καὶ ὄχι σημαντικά.
Δίκην ἐκίνησα μίαν μόνην ἐμὴν ἐν τὴ φοιτητικῇ μου ἡλικία χρημάτων ἕνεκα.
Εἰς τὴν ἀστυνομίαν δὲν κατέφυγα παρ’ ἅπαξ ἢ δίς.
Ἐκοιμήθην νῆστις ἐξ ἀνεχείας διὰ ἀταξίαν καὶ ἀφροσύνην μου, φοιτητὴς ὤν.
Ἐπώλησα πράγματά μου (βιβλία) ἐξ ἀνεχείας δι’ ἀταξίαν καὶ ἀφροσύνην μου.
Ἐνεχυρίασα ἐνδύματά μου ἅπαξ ἢ δὶς ἐξ ἀνεχείας δι’ ἀταξίαν καὶ ἀφροσύνην μου.
Ἐδανείσθην χρήματα ἀπὸ πολλοὺς καὶ τὰ ἀπέδωκα.
Ἐπλήρωσα καὶ τόκον ὀλιγάκις ὅμως.
Ἐπλήρωσα φόρους
ὁδοποιΐας καὶ οἰκοδομῶν.
(καὶ χαράτσι ἴσως ἅπαξ ἢ δὶς χωρὶς νὰ μοὶ δοθῆ τουρκικὴ ἀπόδειξις).
Ὑπὸ Τουρκοπαίδων ἐτύφθην ἢ ἐπλήγην λίθοις μετρίως ἅπαξ καὶ ἐφιλήθην ἐν ὀδῷ, δηλ. ἐτυραννήθην.
Ὑπὸ ἀτάκτων Ἑλλήνων καὶ ἀλλογενῶν μετρίως προσεβλήθην ἐν Ἀθήναις καὶ εἴπου ἀλλοῦ.
Ἠρραβωνίσθην γυναίκα οὔπω πρότερον ὀφθεῖσαν μοι οὐδ’ ἐν εἰκόνι.
Ἔγημα γυναίκα.
Ἐγέννησα τέκνα ἄρρενά τε καὶ θήλεα.
ἐβάπτισα ἅπαξ μόλις πρόσηβος ὤν κατὰ παραγγελίαν ἄλλου, ὃ μόλις ἐνθυμοῦμαι.
ἔμαθα ὀλίγον σχέδιον.
ἐσχεδίασα ἐγὼ αὐτὸς ὁπωσοῦν, ὧν τινα καὶ τύποις ἐξέδωκα.
ἐτύπωσα βιβλία ἢ ἄρθρα εἰς γλώσσας τρεῖς
Ἑλληνικὴν (παλαιὰν τε καὶ νέαν)
Γερμανικήν, Λατινικήν, ἀδιόρθωτα ὑπ’ ἄλλου.
Ἔγινα μέλος συντελὲς εἰς ἐταιρίας τὰσδε:
φιλαρμονικὴν ἐν Μονάχῳ.
φιλεκπαιδευτικήν, ἀρχαιολογικήν, φιλόπτωχον ἐν Ἀθήναις.
Ἀπὸ πεῖσμα μίαν φορὰν ἔκαυσα πολύτιμον χρυσοκέντητον τζεβρέν.
Ἔφαγα μαῦρον ψωμὶ κι ὑγρὸν ὡς λάσπην, ἔφαγα καὶ μάζαν, ἀλλ’ ἐξ ἀνάγκης ἅπαξ ἢ δίς.
ἐσήκωσα παιδίον ἔκθετον καὶ τὸ ὑπῆγα εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ ἐφρόντισα τὰ περαιτέρω.
ἐνοσήλευσα μὲν τινας συγγενεῖς ἢ φίλους κατὰ καθῆκον, ἀλλὰ δυσχερῶς ἔχω πρὸς τοῦτο.
Ἔπλευσα
ἐν ποταμῷ
ἐν λίμνῃ
ἐν θαλάσσῃ καὶ δὴ ἐν μονοξύλῳ, λέμβῳ, πλοίῳ ἰστιοφόρῳ, πλοίῳ ἀτμοκινήτῳ.
Ἀνέβην ἐπίτηδες κορυφὰς βουνῶν δύω,
τοῦ Παρνασσοῦ
καὶ τοῦ Ὑμηττοῦ.
Διημέρευσα ἐν μοναστηρίοις καὶ χάριν προσκυνήσεως καὶ ἄλλως.
Ὑπέστην καθάρσεις ἐν καθαρτήρια πεντάκις καὶ δὴ
ἅπαξ μὲν ὑπὸ σκηνῇ μεγαλοπρεπεῖ,
ἅπαξ δ’ ἐν ξυλίνῳ οἴκῳ,
τρὶς δὲ ἐν λιθοκτίστοις οἴκοις.
ἐκλείσθην ἐν καιρῷ λοιμοῦ ἐν οἰκία πολλὰς ἑβδομάδας καὶ ἔπια οὖρον ὡς προφυλακτικὸν μέσον.
Ἔφυγα φυγὴν διὰ νόσον (χολέραν) καὶ ἐκακοπάθησα.
ἔφυγα δὶ’ ἐμφύλιον πόλεμον.
Εὑρέθην ἐν ἐμφυλίῳ πολέμῳ σχεδὸν ἐν μέσῳ δύο πυρῶν.
Παρευρέθην εἰς καρατόμησιν γυναικὸς διὰ σπάθης.
Ἐκάθησα ὑπὸ πάσσαλον, ἐφ’ οὗ κατάδικος τροχισμένος πλειόνων ἡμερῶν.
Εἶδα καρατομημένον ἐν τριστράτῳ ἡμίγυμνον κατακείμενον.
Ἐτράβηξα ταμπάκον ὄχι ὅμως καθ’ ἕξιν.
Ἐκάπνισα
τσιγάρα ποῦρα
τσιγάρα χάρτινα
τσιμπούκι
ναργηλὲν ἅπαξ ἢ δίς.
Ἔπια οἴνους διαφόρους, σερμπέτια, μποζὰν, ζύθους,
καὶ ἄλλα μεθυστικὰ ποτά, ὄχι ὅμως ἀπὸ ὅλα.
Μίαν ἢ δύο ἡμέρας μόνον ἐλαίας ἔτρωγα, ἐλλείψει ἄρτου, πλέων ποταμόν.
Ὡμίλησα μὲ βασιλεῖς δύο καὶ βασιλίσσας δύο (τοὺς τῆς Ἑλλάδος).
Συνέφαγα μὲ βασιλέα καὶ βασίλισσαν δὶς ἢ τρίς.
Συνωμίλησα
μὲ πρόεδρον ἐκκλησιαστικῆς συνόδου
μὲ πρέσβεις 4-5.
Πρωθυπουργὸν ἔσχον μαθητήν μου (τὸν Δεληγεώργην).
Ἔλαβα σταυρόν.
Ἔλαβα διπλώματα ξένων ἐταιριῶν 2-3.
Εἰς πολιτικὰς ἐπιτροπὰς 2-3 ἐδιωρίσθην.
Ὠρκίσθην διὰ ξένας μόνον ὑποθέσεις ἐν δικαστηρίοις καὶ διὰ ὑπηρεσίαν καὶ τὸ σύνταγμα.
Ἔκλεξα βασιλέα καὶ ἀρχὰς πανεπιστημιακάς.
Ἐξελέχθην κοσμήτωρ, συγκλητικός, γραμματεὺς κττ.
Παρέδωκα μαθήματα εἰς ἰδιώτας, ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια Σχολεῖα καὶ εἰς βασιλεῖς.
Ἔβαλα λόγους ἐπιταφίους δύω, ὧν οὐδέτερον ἐτύπωσα.
ὡμίλησα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ κατὰ παραγγελίαν.
Κατώκησα
μὲ ἐνοίκιον.
ἐν ἴδιᾴ μου οἰκία.
Ἐπεσκέφθην Μουσεῖα καὶ τεχνουργεῖα.
ὑπενοικίασα ξένην οἰκίαν.
Δὲν κατηράσθην ποτέ, ἐβλασφήμησα δὲ ἅπαξ ἴσως ἢ δίς.
Ποτέ μου δὲν ἐπεθύμησα ὑστεροφημίαν οὐδ’ ὁπωστιοῦν, ἂν καὶ πιστεύω ἀθανασίαν,
φιλοδοξῶ ὅμως ἐν τῷ παρόντι μετρίως.
Ἔφαγα φαγὶ βρασμένον ὄχι μὲ νερὸν ἀλλὰ μὲ χιόνι, δι’ ἔλλειψιν νεροῦ.
Ἐστιχούργησα ποιήματα καὶ ἐξέδωκα.
Ἔγραψα πολλὰ ἄρθρα εἰς ἐφημερίδας περὶ διαφόρων ὑποθέσεων
καὶ ἓν μόνον πολιτικὸν κύριον ἄρθρον.
Ἐφόρεσα τουρκικὰ φορέματα ἐπὶ τινα ἔτη (μέχρι τοῦ 14ου τῆς ἡλικίας μου) ἔπειτα δὲ εὐρωπαϊκά.
Ἐπίασα στρουθία μὲ παγίδα.
Ἔρριξα τουφέκι ἐπὶ πτηνὰ καὶ ἄλλοτε ἐν εἰσβολῇ ἐν τὴ οἰκίᾳ μου.
Ὑπηρέτησα ἐν στολῇ ὡς ἐθνοφύλαξ κοινός.
Ἔκαμα περιπολίας ἐν νυκτί. 2-3, ὡς ἀξιωματικὸς δῆθεν.
Ἐκλάπην δὶς ἢ τρίς.
Παρηκολούθησα ὡς μάρτυς ἐπικινδύνου μονομαχίας.
Δὶς προσεκλήθην εἰς μονομαχίαν, καὶ μὴ δεχθεῖς ἐξεμπέρδευσα περιέργως, ὄχι ἀτίμως.
Ἔγινα πραγματογνώμων πλεονάκις ἐν δίκαις.
Ἐξήτασα μαθητὰς καὶ ἀνηγόρευσα διδάκτορας.
Ἐκλητεύθην ἅπαξ ὡς συκοφάντης (τοῦ Σιμωνίδου) καὶ ἀνεκρίθην μόνον.
Ἔκαμα ἐλέη διάφορα, καὶ ἔκοψα εἰς μίαν γυναίκα σύνταξιν μικρὰν τακτικήν.
Ἔκαμα ἐπιδόσεις διὰ δημοσίους καὶ ἐθνικοὺς σκοπούς.
Ἐγενόμην συνδρομητὴς
βιβλίων καὶ ἐνεγράφην
καὶ ἐφημερίδων
πολιτικῶν μὲν μόλις 2,
φιλολογικῶν δὲ 2-3.
Διώρθωσα ξένα βιβλία διὰ τὸν τύπον ἐπὶ πληρωμῇ, ἀλλὰ καὶ ἄνευ πληρωμῆς.
Εἶπα ψεύδη μικρὰ πολλά, ἀλλ’ ὄχι ἐπὶ βλάβῃ τινὸς ἢ συκοφαντίᾳ, ἓν δὲ καὶ ὁπωσοῦν μέγα.
Ἐπετρόπευσα ξένον κτῆμα (τοῦ ἀδελφοῦ μου).
Ἔσχον οἰκότροφον ἐν τὴ οἰκίᾳ μου ἅπαξ καὶ δίς.
Ἔγινα ὑπάλληλος Ρωσσικοῦ διοικητικοῦ γραφείου καὶ ἀμισθὶ καὶ ἐπὶ μισθῷ.
Ἐδίδαξα ἀμισθὶ ὡς ὑφηγητὴς ἐπὶ ἓν ἔτος.
Ὑπηρέτησα ἀμισθὶ ὡς γραμματεὺς τῆς ἀρχαιολ(ογικῆς) Ἐταιρίας ἐπὶ 9 ἔτη καὶ μὲ ζημίαν μου.
Διωρίσθην καθηγητὴς καὶ προεβιβάσθην κανονικῶς, ποτὲ δὲ δὲν ἐπαύθην οὔτε μετετέθην.
Δὲν ἐξητάσθην ποτὲ ἐπὶ ζωῆς μου ὑπὸ διδασκάλου ἑνὸς ἢ πλειόνων.
Ἔμαθα τὰ πρῶτα κοινὰ γράμματα παρὰ γυναικὸς (τῆς μάμμης μου).
Ἔγραψα ἐπιστολὰς πλεονάκις καὶ γαλλιστὶ καὶ Σερβιστί, ἀδιορθώτους ὑπ’ ἄλλων.
Ἔγινα μέλος δὶς μυστικῆς ἐταιρίας, ἀλλ’ ὄχι πολιτικῆς, ἀλλ’ ἄνευ ἀποτελέσματος καὶ ἐπιμονῆς.
Ἐπλήρωσα δίδακτρα.
Ἐπληρώθην δι’ ἄρθρα ἐφημεριδογραφικὰ δὶς ἢ τρίς, χωρὶς νὰ ζητήσω.
Ἐμάλλωσα μὲ πολλοὺς σπουδαίως, ἀλλὰ σχεδὸν μὲ ὅλους πάλιν ἐφιλιώθην
ἢ ἀδιαφόρως πρὸς αὐτοὺς ὕστερον διετέθην, ἐκτὸς μόνον μὲ ἕνα ἴσως,
ὅν ὅμως δὲν μισῶ οὔτε κατατρέχω.
Ἐκακολόγησα οὐχ ὀλίγους, ἀλλ’ ὄχι ὥστε ἀπ’ εὐθείας νὰ τοῖς προξενήσω ἐκ τούτου βλάβην.
Ἀνεκάλυψα ὕπαρξιν οἰκοδομῆς ἀρχαίας σημαντικῆς.
Διώρθωσα ἐπιτυχῶς χωρία συγγραφέων παλαιῶν πολλά.
Ἔμαθα ἀπ’ ἔξω ἕνα λόγον ἐκ τῶν Δημοσθένους Ὀλυνθιακῶν, ἀλλὰ μετ’ οὐ πολὺ τὸν ἐλησμόνησα.
Ἐκόντευσα δὶς μόνον νὰ ἐρωτευθῶ, τὴν πρώτην φορὰν μόλις πρόσηβος ὤν,
τὴν ἄλλην ἤδη ἀνήρ, ἀλλ’ οὐδ’ ἅπαξ ἐρωτεύθην.
Καμμία ποτέ, ὅσον ἠξεύρω, δὲν μὲ ἐρωτεύθη, οὐδ’ ἔρριξε μάτι ἐπάνω μου.