Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τὸ φρόνημα τῆς Σπάρτης ἀσφαλῶς δὲν ἦταν ἱκανὸς/νὰ νοιώσει ἕνας Λαγίδης χθεσινός·/ὅθεν κ’ ἡ ἀπαίτησίς του δὲν μποροῦσε/πραγματικῶς νὰ ταπεινώσει Δέσποιναν/Ἐπιφανῆ ὡς αὐτήν· Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.

Ἐν Σπάρτῃ

Δὲν ἤξερεν ὁ βασιλεὺς Κλεομένης, δὲν τολμοῦσε —

δὲν ἤξερε ἕναν τέτοιον λόγο πῶς νὰ πεῖ

πρὸς τὴν μητέρα του: ὅτι ἀπαιτοῦσε ὁ Πτολεμαῖος

γιὰ ἐγγύησιν τῆς συμφωνίας των ν’ ἀποσταλεῖ κι αὐτὴ

εἰς Αἴγυπτον καὶ νὰ φυλάττεται·

λίαν ταπεινωτικόν, ἀνοίκειον πρᾶγμα.

Κι ὅλο ἤρχονταν γιὰ νὰ μιλήσει· κι ὅλο δίσταζε.

Κι ὅλο ἄρχιζε νὰ λέγει· κι ὅλο σταματοῦσε.

Μὰ ἡ ὑπέροχη γυναῖκα τὸν κατάλαβε

(εἶχεν ἀκούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές),

καὶ τὸν ἐνθάρρυνε νὰ ἐξηγηθεῖ.

Καὶ γέλασε· κ’ εἶπε βεβαίως πιαίνει.

Καὶ μάλιστα χαίρονταν ποὺ μποροῦσε νἆναι

στὸ γῆρας της ὠφέλιμη στὴν Σπάρτη ἀκόμη.

Ὅσο γιὰ τὴν ταπείνωσι — μὰ ἀδιαφοροῦσε.

Τὸ φρόνημα τῆς Σπάρτης ἀσφαλῶς δὲν ἦταν ἱκανὸς

νὰ νοιώσει ἕνας Λαγίδης χθεσινός·

ὅθεν κ’ ἡ ἀπαίτησίς του δὲν μποροῦσε

πραγματικῶς νὰ ταπεινώσει Δέσποιναν

Ἐπιφανῆ ὡς αὐτήν· Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.