Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Διότι προχθὲς στὸ σιργιάνη μετὰ τὴν θίαν καὶ Ἱερὰν Λιτουργίαν ἐν τὸ Ναὸ ὅταν ἔπεζαν τὰ κλαρίνα καὶ τὰ ὄργανα ὁ Κώστας (ἂς μὴν ἀναφέρο τὸ ὄνομά του) χόρεβε σινέχια μπροστὰ χορὶς νὰ ἀφίνη καὶ τοὺς ἄλους νὰ χορέψουν μπροστὰ μὲ κατὰ σινέπια παραξιγιθίκατε καὶ πλακοθίκατε στὸ ξίλο μὲ τὰ παλούκια καί. τὰ μαχέρια μὲ ἀποτέλεσμα καὶ κατὰ σινέπια νὰ τραβματιστοῦν πολοὶ ἀνθρόποι.

 • !

  Ὅταν πέζουν τὰ κλαρίνα καὶ τὰ μουσικὰ ὄργανα στὸ σιργιάνη στὸ πανιγίρη καὶ στὸ γάμο πρέπη νὰ χορέβουν μπροστὰ ἅπαντες ποὺ ἐπιθιμοῦν νὰ χορέψουν καὶ ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀνθροπος. Ἀφτὸ εἶνε γαηδουριά.

 • !

  Μοῦ ἀναφέρθικε ὅτι ὁ γάηδαρος τοῦ χαντζόπουλου τὸν Σεπτέμριο μπίκε στὸ καλαμπὸκ τοῦ Βάϊου (ἂς μὴν ἀναγράψο τὸ ἐπίθετο) καὶ ὁ Βάϊος ἐκνεβρίστικε καὶ κάρφοσε τὸν γάηδαρο μὲ τὶν ἀξάλη στὸ ἕνα καπούλη. Καταλαβένετε ὁ γάηδαρος δὲν εἶναι ὁ ὄνος ἀλὰ ὁ Βάϊος. Ἄνεφ πολὸν σκέψεον καταλαβένη κανὴς ὅτι τὸ κεφάλη δὲν ἔχη μιαλὸ ἀλὰ κολοκιθόσπορο.

 • !

  Νὰ τιρίσετε ἄνεφ ἀντιρίσεος καὶ χρονοτριβῆς τὴν ἀνόθεν τάφτην διαταγήν μου ἀνθρόπη σκύλη καὶ γινέκες διότι ὅπιος συληφθῆ παραβάτις θὰ τὸν σιλάβο θὰ τὸν κλίσο στὸ σχολίο καὶ ἀλίμονό του θὰ τὸν ταράξο καὶ θὰ τὸν μαβρίσο στὸ ξίλο.

Διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς τάξεως…

\"\"

(Ἀπολαῦστε μία ἐπιστολὴ τοῦ Ὑπονωματάρχη Νικολάου Παπακωνσταντίνου, τοῦ 1907, διὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τάξεως στὸ χωριὸ Ματαράγκα Καρδίτσας)

Πρὸς ἁπάσας τὰς ἀρχὰς ποὺ διοικοῦν τὸ χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο, ἱερέα τοῦ χωρίου, Δάσκαλο καὶ ἅπαντας τοὺς προύχοντας τοῦ χωρίου. Ἦλθα εἰς Ματαράγκαν κατόπιν διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ μου μετὰ ἑνὸς χωροφύλακος πρὸς ἐπιβολὴν τῆς τάξεως ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον τοῦ χωρίου ἄνευ χρονοτριβῆς καὶ ἄμεσα.

Διότι προχθὲς στὸ σιργιάνη μετὰ τὴν θίαν καὶ Ἱερὰν Λιτουργίαν ἐν τὸ Ναὸ ὅταν ἔπεζαν τὰ κλαρίνα καὶ τὰ ὄργανα ὁ Κώστας (ἂς μὴν ἀναφέρο τὸ ὄνομά του) χόρεβε σινέχια μπροστὰ χορὶς νὰ ἀφίνη καὶ τοὺς ἄλους νὰ χορέψουν μπροστὰ μὲ κατὰ σινέπια παραξιγιθίκατε καὶ πλακοθίκατε στὸ ξίλο μὲ τὰ παλούκια καί τὰ μαχέρια μὲ ἀποτέλεσμα καὶ κατὰ σινέπια νὰ τραβματιστοῦν πολοὶ ἄνθροποι. Πάραφτα νὰ ἐφαρμόσετε ἁπάσας τὰς ἑξὶς διαταγάς μου:

1) Ἂν ζανασιμβὴ τιάφτη πράξης ἐν τῷ χωρίο νὰ γνορίζετε ὅτι θὰ σᾶς συλλάβω καὶ ἄνεφ χρονοτριβῆς ἀμέσος θὰ σᾶς κλεῖσο στὴ φυλακή. Ὅταν πέζουν τὰ κλαρίνα καὶ τὰ μουσικὰ ὄργανα στὸ σιργιάνη στὸ πανιγίρη καὶ στὸ γάμο πρέπη νὰ χορέβουν μπροστὰ ἅπαντες ποὺ ἐπιθιμοῦν νὰ χορέψουν καὶ ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀνθροπος. Ἀφτὸ εἶνε γαηδουριά.

2) Μοῦ ἀναφέρθικε ὅτι ὁ γάηδαρος τοῦ χαντζόπουλου τὸν Σεπτέμριο μπίκε στὸ καλαμπὸκ τοῦ Βάϊου (ἂς μὴν ἀναγράψο τὸ ἐπίθετο) καὶ ὁ Βάϊος ἐκνεβρίστικε καὶ κάρφοσε τὸν γάηδαρο μὲ τὶν ἀξάλη στὸ ἕνα καπούλη. Καταλαβένετε ὁ γάηδαρος δὲν εἶναι ὁ ὄνος ἀλὰ ὁ Βάϊος. Ἄνεφ πολὸν σκέψεον καταλαβένη κανὴς ὅτι τὸ κεφάλη δὲν ἔχη μιαλὸ ἀλὰ κολοκιθόσπορο. Ἀπαγορεύετε νὰ ξαναγίνη ἐκ νέου τέτιο ἀπαράδεκτο ἤ παρόμιο πράγμα.

3) Πίγα στὸ μαγαζὴ γιὰ κάφε καὶ ἀπὸ ἔξο βρομοῦσε κατρουλιό. Ἀπαγερεύετε νὰ κατουρᾶτε, ἔξω στὸν τίχο τοῦ μαγαζιοῦ.

4) Ἀπαγορεύετε τὸ βρισίδιν τὸ φονασκὶν καὶ ἐντός τοῦ καφενίου τὸ ἀνεμίζιν διότι εἶναι χιμόνας, καὶ ἐσθάνετε τὶς ἀποφορὰ ἀπὸ τί βρόμα. Ὅστις ἐπιθιμὴ νὰ ἀνεμιστῆ νὰ ἐξέρχετε ἔξοθεν τοῦ καφενίου.

5) Ἴδα πολὲς γυνέκες νὰ πιάνουν τὴ σιγγούνα μετὰ τοῦ ὑποκαμίσου νὰ τὸ τραβοῦν πρότα ἔμπροσθεν νὰ ἀνίγουν τὰ πόδια καὶ νὰ οὐροῦν ὀρθίος. Τὸ τιοῦτον εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ πρέπη ἄνεφ χρονοτριβὶς νὰ τὶς βρακόσετε ἅπαξ καὶ διαπαντός.

6) Ὅταν λίαν προΐαν πάτε τὰ γελάδια στὸ γελαδάρη καὶ γιρίζοντας πρέπη ἀνιπερθέτος νὰ μαζέβετε τὶς βονιὲς τῶν ζῶον ἀπὸ τὸ δρόμο, τὸ ἴδιο νὰ κάνετε καὶ τὸ βράδη διότι δὲν ἔχη ποὺ νὰ πατίση ὅστις βαδίζη εἰς τὰς ὁδοὺς τοῦ χωρίου. Καὶ ἐκτὸς τοῦ τιούτου σᾶς χριάζοντε αἱ βονιὲς νὰ ζεστένεστε στὸ μπουχαρὶ τὸ χιμόνα μὲ τὰ κρία.

7) Σὲ κάθε πανιγίρι ἀποκριὲς Πάσχα καὶ γάμους ποὺ βαδίζη καλοντιμένος ὁ κόσμος καὶ πάι στὴν Ἐκλισία καὶ μετὰ χορέβη στὸ σιργιάνια καὶ στοὺς γάμους πρέπη ἅπαντα τὰ σκυλιὰ νὰ εἶναι δεμένα διὰ χονδρὸν ἀλισίδεον καὶ σχινίον πρὸς ἀποφιγὶν ἀτιχιμάτων ἐκ τὸν σκιλοδακομάτων.

8) Νὰ μὶν πίνετε πολὶ ἰνοπνεβματόδη ποτὰ τσίπουρα καὶ ἴνους καὶ μετὰ ξερνοβολᾶτε καὶ κάνετε χαζαμάρες.

9) Νὰ τιρίσετε ἄνεφ ἀντιρίσεος καὶ χρονοτριβῆς τὴν ἀνόθεν τάφτην διαταγήν μου ἀνθρόπη σκύλη καὶ γινέκες διότι ὅπιος συληφθῆ παραβάτις θὰ τὸν σιλάβο θὰ τὸν κλίσο στὸ σχολίο καὶ ἀλίμονό του θὰ τὸν ταράξο καὶ θὰ τὸν μαβρίσο στὸ ξίλο.

Νὰ μὲ σινχορίτε ἂν ἔκανα κάπιο σιντακτικὸ λάθος καθότι τελίοσα καὶ ἐγὼ τὴν τρίτη τοῦ Δημοτικοῦ σχολίου διότι δὲν μὲ ἔστιλε ὁ πατέρας μου ἀπὸ τὸ χωρίον στὶv Λάρισσαν γιὰ νὰ μάθο περισότερα γράματα Σὰν γκαραγκούνις ποὺ εἶμε καὶ ἐγὼ καταλαβένετε ἅπαντες τὰς γραφάς μου τὰς ὀπίας θέλετε δὲν θέλετε θὰ τὰς τίρισετε ἀνιπερθέτος.
 

Ἐν Ματαράγκα τῇ 8η Δεκεμβρίου 1907