ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις περὶ ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τὸ ὑπ’ ἀριθ. 05/1-6-2023 Πρακτικὸν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τήν ὑπ’ ἀριθ.  Δ5/22-6-2023/ΕΞΕ/5697/30-6-2023 καί τήν ὑπ’ ἀριθ.                               Α17/26-9-2023/ΕΞΕ/6674/2023/28-9-2023 Ἐγκριτικές Ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Πατησίων ἐκποιεῖ μὲ προφορικό δημόσιο  πλειοδοτικό Διαγωνισμό:

Ἕνα κατάστημα ἰσογείου ὀρόφου ἐπιφανείας 42,00 τ.μ., μέ ὑπόγειο ἐπιφανείας 54,20 τ.μ. καί πατάρι ἐπιφανείας 21,00 τ.μ. ἐπί πολυκατοικίας κειμένης στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

Ὁ Διαγωνισμός θὰ διενεργηθῆ μέ προφορικές προσφορές ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐνεργοῦντος ἐν προκειμένω, ὡς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ  Διαγωνισμοῦ στά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἁγίας Ζώνης 27 – Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α στήν  Ἀθήνα, τὴν 15ην Ὀκτωβρίου 2023, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 11:30 π.μ. ἕως 13:00 μ.μ., μὲ τοὺς κάτωθι βασικοὺς ὅρους:

1) Ὡς τιμή ἐκκινήσεως διά τό κατάστημα στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126,  ὁρίζεται τό ποσό τῶν πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) εὐρώ.

2) Διὰ νὰ συμμετάσχει κάποιος εἰς τόν Διαγωνισμό ἀπαιτεῖται κατάθεση ἐγγυήσεως εἴτε διά τραπεζικῆς έπιταγῆς ἤ διά καταθέσεως ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀναγνωρισμένης στήν Ἑλλάδα  Τράπεζας καί έν γένει Πιστωτικοῦ Ἱδρύματος, ποσοῦ πού θά ἀντιστοιχεῖ σέ ποσοστό λίγο μεγαλυτέρου τοῦ 1/10 τοῦ ἀρχικοῦ τιμήματος (πρώτη προσφορά) τοῦ Διαγωνισμοῦ, ἤτοι τοῦ ποσοῦ τῶν πέντε χιλιάδων ἑπτακοσίων (5.700) εὐρώ.

3) Ποσό δύο ἐπί τοῖς ἑκατό (2%) ἐπί τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως τοῦ Διαγωνισμοῦ διά ἔξοδα προετοιμασίας καί διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά καταβληθεῖ ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη, τόν προσφέροντα δηλαδή τό ὑψηλότερο ποσό,  ἤτοι τό ποσό τῶν χιλίων ἑκατό (1.100) εὐρώ.

4) Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου Νομικῶν, δικαιώματα Δικηγορικοῦ Συλλόγου καί τά ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή.

5) Ἄν ο Διαγωνισμός ἀποβῇ ἄγονος ἤ ἀσύμφορος θὰ διενεργηθεῖ ἐπαναληπτικός μέ τούς ἴδιους ὅρους καί ὁ ὁποῖος θά προκηρυχθεῖ διά περιληπτικῆς διακηρύξεως.

Κατά τήν διάρκεια διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά τηρηθοῦν ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης καί προστασίας κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, πού θά ἰσχύουν τήν περίοδο ἐκείνη.

Διά νά λάβετε  γνῶσιν τῶν ὅρων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Διαγωνισμοῦ μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τό μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριο Βασιλακάκη τηλ. 6937090407.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *