Πηγή: Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας