Πηγή: Ὁ Πρόλογος τῆς Ὀχρίδας, ἔκδ. Ἄθως

Ὁ Πρόλογος τῆς Ὀχρίδας, ἔκδ. Ἄθως