Πηγή: Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ (Α), ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ (Α), ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας