Πηγή: Μητροπ Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου, Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον Τόμος Δεύτερος

Μητροπ Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου, Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον Τόμος Δεύτερος