Πηγή: Μητέρα Πρόσεχε!, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου

Μητέρα Πρόσεχε!, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου