Πηγή: Μέσα άπό τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη

Μέσα άπό τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη