Πηγή: Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι τῶν κὰθ΄ ἡμᾶς (1-1900 μ.Χ), Ἐκδόσεις "Τέρτιος", Κατερίνη.