Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Φοβᾶται σκοτεινὲς δυνάμεις. Τρέμει συνομωσίες. Βλέπει ἐχθροὺς παντοῦ. Διαβλέπει κινδύνους ἀπὸ τὴν… “ἑβραϊκὴ κακουργία(!) τὸν βασανίζουν Πρωτόκολλα… σοφῶν καὶ ἀνοήτων. Τυραννιέται μήπως καὶ ἀλλάξουν οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες καὶ γίνουν ἀρνητικὲς γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Ἐπεκτείνεται καὶ στὴν… ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας! Βλέπει… ἀποχριστιανοποιήσεις. Ἀγωνιᾶ γιὰ τὸ bar-code, τὸ 666, τὸν ἀντίχριστο τὸν ἴδιο (πού… θὰ ‘ρθει τὸ 2013… σίγουρα!) τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, τὰ chips, τὴν παγκοσμοιοποίηση!!

  • !

    Δὲν ἀγωνιοῦν παρὰ μόνον γιὰ τὸ πῶς (σὲ τί πνευματικὴ ἡλικία) θὰ τοὺς εὕρει ὁ Κύριος ἐρχόμενος. Δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ παρὰ μόνον τὸ νὰ μάθουν νὰ ἀγαποῦν. Νὰ ἀγαποῦν καὶ τοὺς ἐχθρούς. Δὲν φοβοῦνται τὴν σταύρωση, τὴν ξέρουν ὡς διαδρομὴ ἐλευθερίας πρὸς τὴν ἀγάπη. Δὲν θέλουν νὰ ἐξαγνιστοῦν… στὶς πωλήσεις καὶ στὶς ἀγορές τους… ἀπὸ τὸ bar-code, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ φιλαυτία τῆς πλεονεξίας. Δὲν προσπαθοῦν γιὰ τὰ προσωπικὰ τους δεδομένα, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πνευματική τους ὡρίμανση. Δὲν θεωροῦν ὅτι κινδυνεύουν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἂν τυχὸν λαθέψουν σὲ κάτι. Ἐπιδιώκουν νὰ βρεθοῦν μὲ τὸν Χριστὸ ποὺ εἶναι ἡ προσδοκία τῆς ἐρχομένης Βασιλείας. Ἐρχομένης καὶ ἤδη παρούσης. Ἐρχομένης τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἱστορίας τῆς κτίσεως (Δευτέρα Παρουσία) ἀλλὰ ἤδη παρούσης, μὲ τοὺς καρπούς της στὴν καρδιὰ τῶν πιστευόντων.

Τὸ κακὸ εἶναι ἠθικὸ ἤ τεχνικό;

(ἢ Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη)

Αὐτὴ τὴν ἀπορία ἐξέφρασε ἔκπληκτος στρατιωτικός, σὲ κληρικὸ ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν μονάδα του καὶ κήρυξε στοὺς στρατευμένους, μιλώντας τους γιὰ τὸν… κίνδυνο τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας τοῦ πολίτη.

Ὁ κληρικὸς εἶχε παρουσιάσει τὸ θέμα ὡς μία ὑπόθεση καθ\’ ὁλοκληρίαν δαιμονική, ποὺ ἂν γίνει ἀποδεκτὴ τεχνικὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο (πάρει τὴν κάρτα ἢ ἀδιαφορήσει) θέτει σὲ κίνδυνο τὴν… ψυχική του σωτηρία!! Εἶχε πεῖ πολλά, εὐφάνταστα ἀτεκμηρίωτα καὶ τρομολαγνικά. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ὅταν μποῦν στὸ… τρυπάκι τοῦ τρόμου γιὰ τὰ μελλούμενα, παραληροῦν! Ἔτσι καὶ ὁ ἐν λόγῳ κληρικός. Παραληροῦσε προσπαθώντας νὰ πείσει… φαντάρους γιὰ τοὺς ἐκ τῆς κάρτας κινδύνους!

………………………………………..

Προσπερνώντας τὴν ἀφέλεια μίας τέτοιας ἐνέργειας ἂς δοῦμε μὲ ἠρεμία καὶ χωρὶς τρόμο τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν… δαιμονικῶν προσβολῶν!!

Οἱ ἄνθρωποι γενικῶς ὅ,τι τοὺς ξεπερνᾶ διανοητικὰ καὶ δὲν εἶναι σύνηθες, οὔτε ἔχουν ἐξοικειωθεῖ μ\’ αὐτό, πάρα πολλὲς φορὲς τὸ φορτίζουν μὲ τὴν γοητεία ἢ τὴν ἀπέχθεια τοῦ ἀγνώστου. Συγχέουν τὸ ὑπερβατικὸ (αὐτὸ ποὺ δὲν γίνεται νὰ τό… περπατήσουμε/δὲν εἶναι βατὸ) μὲ τὸ ἄγνωστο. Μπερδεύουν τὸ ὑπερφυσικὸ μὲ τὴν ἄγνοια τῆς \”λειτουργίας\” τῶν φυσικῶν δεδομένων. Πάρα πολλὲς φορὲς ἀποδίδουν κάθε τι ποὺ ἀγνοοῦν, στὸν Θεό! (Ἀπὸ τὸν κεραυνὸ γιὰ τοὺς πρωτόγονους μέχρι τὰ κοσμολογικὰ δεδομένα-καὶ τὸ γνωστὸ σήμερα \”κι\’ ὅμως κινεῖται\”. Ὀνομάζουν ὑποθέσεις τοῦ Θεοῦ πράγματα τοῦ φυσικοῦ κόσμου ποὺ ἁπλῶς ἀκόμα δὲν \”κατεκυρίευσε\” (Γέν. Θ\’, 1) τὸ ἀνθρώπινο μυαλό. Τρέμουν μπροστὰ στὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης γιατί ξέχασαν ὅτι \”Κύριος ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην, ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ\” (Σειρὰχ 38,6). Ἔχουν ξεχάσει ὅτι ὁ Χριστὸς στὴν Δημιουργία (ἄλλος καϋμὸς ἡ Ἐξέλιξη) μᾶς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ \”κατακυριεύσουμε\” τὸν κόσμο ποὺ μᾶς δώρησε καὶ μᾶς ἔκανε ὑπεύθυνους γι\’ αὐτόν. Τὸ ἀκόμα χειρότερο: Δὲν θέλουν νὰ θυμοῦνται τὴν ἐλευθερία (μέγιστο καὶ ὑπέρτατο δῶρο τοῦ Θεοῦ), ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπὸ μία ἀγέλη δούλων καὶ μᾶς \”ἀναγκάζει\” νὰ τοποθετηθοῦμε ὑπεύθυνα ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. (Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγὴ θεῶν ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ. Ψαλμ.81)

Ἔρχεται λοιπὸν τώρα, αὐτὸς ποὺ κλήθηκε νὰ εἶναι \”Ἐσὺ ὁ μικρούλης θεὸς\” καὶ σκιάζεται, σὰν νήπιος στὴ θεολογική του σκέψη, ἀπό… μορμολύκια (τὰ σκιάχτρα, στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά).

Φοβᾶται σκοτεινὲς δυνάμεις. Τρέμει συνομωσίες. Βλέπει ἐχθροὺς παντοῦ. Διαβλέπει κινδύνους ἀπὸ τὴν… \”ἑβραϊκὴ κακουργία(!) τὸν βασανίζουν Πρωτόκολλα… σοφῶν καὶ ἀνοήτων. Τυραννιέται μήπως καὶ ἀλλάξουν οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες καὶ γίνουν ἀρνητικὲς γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Ἐπεκτείνεται καὶ στὴν… ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας! Βλέπει… ἀποχριστιανοποιήσεις. Ἀγωνιᾶ γιὰ τὸ bar-code, τὸ 666, τὸν ἀντίχριστο τὸν ἴδιο (πού… θὰ \’ρθει τὸ 2013… σίγουρα!) τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, τὰ chips, τὴν παγκοσμοιοποίηση!!

………………………………………..

Πρέπει ὅμως, τέλος πάντων, νὰ ξεκαθαρίσει τὸ τοπίο καὶ νὰ φύγει αὐτὸς ὁ… κουρνιαχτὸς τῆς θεολογικῆς βλακείας ποὺ κάνει δύσκολη τὴν θέαση τῆς πραγματικότητας.

Δὲν ἐπιτρέπεται σεβάσμιος κατὰ τὰ ἄλλα γέροντας κληρικὸς νὰ ἀνοητολογεῖ γράφοντας καὶ λέγοντας: \”ὁ ἀντίχριστος \”κρύβεται\” καὶ στὸν Νόμο ποὺ προβλέπει τὶς δηλώσεις καὶ ἔχει τὸν ἀριθμὸ 1599\”. Γιατί; \”Διότι ἂν προσθέσουμε (1+5)=6 καὶ ἀναστρέψουμε τὰ δύο ὑπόλοιπα νούμερα τοῦ ἀριθμοῦ: 99=66, τότε 666!!!\” Χαῖρε βάθος ἀμέτρητον! Ἄλλος μὲ ὁσιακὴ ὑπόληψη καὶ ἁγία βιοτή, γράφει ἰδιόχειρο σημείωμα, γιὰ νὰ πεῖ μεταξὺ ἄλλων, ὅτι δὲν ἁγιάζεται ἡ σύμπασα κτίσις, ἀλλὰ ἡ… ἀξιοπρεπής! Χωρὶς νὰ θέλει νὰ λάβει ὑπ\’ ὄψιν ὅτι, ἀπὸ μέρους μας δὲν προσφέρουμε στὸν Θεὸ πρὸς εὐλογίαν ὕλη ποὺ εἶναι γιὰ μᾶς ἀηδὴς (π.χ οὔρα), ὁ Θεὸς ὅμως ἔφτιαξε τὰ πάντα πρὸς εὐλογίαν!

Γιατί τὰ λέμε ὅλα αὐτά. Γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ἡ λάθος πορεία καὶ ἡ δαιμονικὴ ἀπάτη, τοῦ νὰ μεταφέρουμε τὴν οὐσία τοῦ θέματος καὶ τῶν πραγμάτων ἀπὸ τὴν καρδιὰ (Υἱέ μου δὸς μοι σὴν καρδίαν. Παρ. 23,26) ποὺ δὲν εἶναι ὁρατὴ παρὰ μόνον ἀπὸ τὸν Χριστό, στὰ ἐξωτερικὰ καὶ τὰ φαινόμενα!

Ἐκεῖνος εἶπε ὅτι ἐκ τῆς χειρός Του δὲν μπορεῖ κανένας νὰ μᾶς ἀποσπάσει, (Ἰωάν. Ι\’ 28) ἐμεῖς φοβόμαστε τὸ χάραγμα!

Ἐκεῖνος εἶπε ὅτι δὲν ἔχει ἀπαραιτήτως σχέση μαζί Του αὐτὸς ποὺ Τοῦ φωνάζει: Κύριε, Κύριε…(Ματθ. Ζ\’ 21), ἐμεῖς βλέπουμε τὴν σχέση μας μαζί Του στατικὰ συμπεριφορολογικὰ καὶ κατὰ δήλωσιν!

Γιὰ Ἐκεῖνον ὅλα…παίζονται στὴν καρδιὰ ἐμεῖς φοβόμαστε τὴν κάρτα τοῦ πολίτη.

Τί κάνουμε;

\”… μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτοὺς παρατηροῦμεν\”! (Γαλ.4,10)

Δὲν φοβόμαστε μήπως μᾶς πεῖ: \”μάτην κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς\”! Φοβόμαστε συνομωσίες. Φοβόμαστε ἀντιχρίστους. Φοβόμαστε \”πρωτόκολλα\”. Φοβόμαστε γιὰ ὅσα καὶ ἐκεῖ, ὅπου δὲν ὑπάρχει φόβος \”ἐφοβήθησαν φόβον οὗ οὐκ ἦν φόβος\”.

Ἀτυχῶς στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ἀπὸ κάποιους ἀφελεῖς ἢ ἐπιτηδείους, ἔχει πλεονάσει ὁ τρόμος γιὰ θέματα ποὺ ἡ Ἐκκλησία σ\’ ὅλη τὴν ἱστορική της διαδρομὴ ἀντιμετώπιζε μὲ τὴν ἄνετη ἠρεμία αὐτοῦ ποὺ κατέχει τὴν ἀλήθεια καὶ ξέρει τὴν πηγὴ τῶν προβλημάτων τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Ἡ Ἐκκλησία ἔμαθε ἀπὸ τὸν Κύριό της ὅτι \”ἐκ τῆς καρδίας\” πηγάζουν ὅλες οἱ ἀνθρώπινες κακίες καὶ τὰ προβλήματα. Ζητοῦσε \”καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός\”. Γνώριζε, μὲ τί μεγαλειώδη ἀξία εἶχε τιμήσει τὸν ἄνθρωπο ὁ Χριστός. Ἤξερε ὅτι:

• Τὸν μὴ βλάπτοντα ἑαυτόν, οὐδεὶς δύναται βλάψαι.

Εἶχε μάθει ἀπὸ τὸν μέγα διδάσκαλό της στὴν πνευματικὴ ζωή, τὸν καθηγητὴ τῆς ἐρήμου, Ἅγιο Ἀντώνιο, ὅτι: ὅταν ζητᾶς πρέπει προηγουμένως καὶ νὰ δίνεις.

• Ἐλέησόν με, πάτερ! (πρὸς τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο)

• Οὔτε ἐγὼ σὲ ἐλεῶ οὔτε ὁ Θεὸς ἂν δὲν ἐλεήσεις σὺ πρῶτος τὸν ἑαυτό σου. (Γεροντικὸ)

………………………………………..

Πάνω σ\’ αὐτὲς τὶς βάσεις περπατάει ἡ πνευματικὴ ζωή.

Οἱ ὑγιεῖς νοητικὰ καὶ πνευματικὰ Χριστιανοὶ [ἀτυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἀνισόρροποι: ἀπὸ τοὺς πρώτους χρόνους (… βρόγχους καὶ βράχους ἔχετε!)* μέχρι τοὺς ἐσχάτους (παλαιοημερολογητικὴ καὶ μή, βλακεία καὶ \”καφρίλα\” διαδηλώσεων)], ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ παρὰ μόνον τὴν ἁμαρτία!

Δὲν ἀγωνιοῦν παρὰ μόνον γιὰ τὸ πῶς (σὲ τί πνευματικὴ ἡλικία) θὰ τοὺς εὕρει ὁ Κύριος ἐρχόμενος.

Δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ παρὰ μόνον τὸ νὰ μάθουν νὰ ἀγαποῦν. Νὰ ἀγαποῦν καὶ τοὺς ἐχθρούς.

Δὲν φοβοῦνται τὴν σταύρωση, τὴν ξέρουν ὡς διαδρομὴ ἐλευθερίας πρὸς τὴν ἀγάπη.

Δὲν θέλουν νὰ ἐξαγνιστοῦν… στὶς πωλήσεις καὶ στὶς ἀγορές τους… ἀπὸ τὸ bar-code, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ φιλαυτία τῆς πλεονεξίας.

Δὲν προσπαθοῦν γιὰ τὰ προσωπικὰ τους δεδομένα, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πνευματική τους ὡρίμανση.

Δὲν θεωροῦν ὅτι κινδυνεύουν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἂν τυχὸν λαθέψουν σὲ κάτι. Ἐπιδιώκουν νὰ βρεθοῦν μὲ τὸν Χριστὸ ποὺ εἶναι ἡ προσδοκία τῆς ἐρχομένης Βασιλείας.

Ἐρχομένης καὶ ἤδη παρούσης.

Ἐρχομένης τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἱστορίας τῆς κτίσεως (Δευτέρα Παρουσία) ἀλλὰ ἤδη παρούσης, μὲ τοὺς καρπούς της στὴν καρδιὰ τῶν πιστευόντων.

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστι. (………..)

*Ἀφελεῖς ὑπερβάλλοντες Χριστιανοὶ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων παρεδίδοντο στοὺς εἰδωλολάτρες μόνοι τους (χωρὶς νὰ καταγγελθοῦν) \”εἰσπηδῶντες\”στὸ στάδιο. Ἡ Ἐκκλησία ἀπαγόρευσε αὐστηρὰ τὸ \”εἰσπηδητικὸ\” μαρτύριο. Σὲ τέτοιες ἱστορίες παρουσιαζόταν τὸ φαινόμενο ὁ ἔξυπνος Ρωμαῖος διοικητὴς νὰ ἐμπαίζει τοὺς ἀνοηταίνοντας χριστιανούς, λέγοντάς τους: Ἂν ἀποφασίσατε νὰ πεθάνετε κάντε το μόνοι σας! Βρόγχους καὶ βράχους ἔχετε!!