Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν

Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν

Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν.

Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν.

Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν.

Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν.

Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν.

Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν.

Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου”