Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Συμπτώματα Κατάθλιψης

 
Σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε βιώσει κάποιο γεγονός τό ὁποῖο μᾶς ἔθλιψε. Ἡ καθαρή θλίψη ὡς συναίσθημα ἀναφέρεται στό παρελθόν καί ὅπως κάθε ὑγιές συναίσθημα ὠθεῖ στήν ἀνακάλυψη τῆς σχέσης μας μέ τό γεγονός πού μᾶς ἔθλιψε. Ὁ θάνατος ἑνός ἀγαπημένου προσώπου εἶναι ἕνα γεγονός πού μᾶς θλίβει ἀλλά ταυτόχρονα ἀποκαλύπτει τή σημαντικότητα τοῦ ἀτόμου στή ζωή μας ἀπό τό κενό πού ἀφήνει.
 
Ἡ κατάθλιψη ὅμως εἶναι μιά κατάσταση ἄρρωστη ἡ οποία περιλαμβάνει αὐτό τό συναίσθημα τῆς θλίψης ἀλλά καί σκέψεις ἀπαισιόδοξες γιά τό μέλλον πού ὁδηγοῦν στήν ἀπάθεια τοῦ ἀτόμου καί στήν ἔλλειψη κινήτρων γιά σχέσεις, ἀλλαγές, ἔρευνα τοῦ παρόντος.

Ὑπάρχουν τέσσερις ὁμάδες συμπτωμάτων πού ἐξετάζονται προκειμένου νά βγεῖ κλινική διάγνωση κατάθλιψης καί ἀναφέρονται στά συναισθήματα, στίς σκέψεις, στά κίνητρα τοῦ ἀτόμου γιά ζωή καί στήν ὀργανική του κατάσταση. Σημαντικό ρόλο στή διάγνωση παίζει ἡ ἔνταση καί ἡ ἐπιμονή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τῶν παρακάτω συμπτωμάτων.

 
Συναισθήματα: ὅπως ἤδη ἔχει ἀναφερθεῖ ὑπάρχει τό κεντρικό συναίσθημα τῆς θλίψης καί πάνω σέ αὐτό χτίζονται ἡ αἴσθηση τοῦ ἀβοήθητου, τῆς ἀπαισιοδοξίας, τῆς ματαιότητας καί τῆς ἀπελπισίας. Τό ἄτομο δέ βρίσκει χαρά σέ δραστηριότητες πού παλαιότερα τόν χαροποιοῦσαν ἐνῶ συχνά εἶναι τά ξεσπάσματα κλάμματος, πολλές φορές καί περισσότερα ἀπό μιά φορά τήν ἡμέρα.
 
Σκέψεις: τό ἄτομο πού πάσχει ἀπό κατάθλιψη ἔχει ἀρνητική εἰκόνα γιά τόν ἑαυτό του, χαμηλή αὐτοεκτίμηση, κυριεύεται ἀπό ἀνασφάλειες καί ἀπαξιώνοντας τόν ἑαυτό του ἀπαξιώνει τό κάθε τι γύρω του.

Συμβαίνει τό ἑξῆς παράδοξο. Ἐνῶ τό ἄτομο ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι δέν ἐλέγχει τίποτα στή ζωή του καί πώς θά ἔρθουν καταστροφές, ταυτόχρονα πιστεύει πώς εἶναι ὑπεύθυνο γιά ὅλα τά ἀρνητικά πού συμβαίνουν.

Πολλές φορές τό ἀδιέξοδο αὐτό ὁδηγεῖ τά ἄτομα καί σέ ἀπόπειρες αὐτοκτονίας πού δυστυχῶς γιά μερικούς εἶναι πετυχημένες.

 
Κίνητρα: τά ἄτομα πού ὑποφέρουν ἀπό κατάθλιψη εἶναι ἀπαθῆ καί δέν βρίσκουν κανένα κίνητρο γιά δράση σέ κανένα ἐπίπεδο. Τά συμβάντα τῆς καθημερινότητας τούς παραλύουν και παραιτοῦνται. Θά λέγαμε ὅτι δέν βρίσκουν κίνητρα γιά ζωή.
 
Ὀργανικά: οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κατάθλιψης εἶναι ἐμφανεῖς καί σέ ὀργανικό ἐπίπεδο. Ἐμφανίζονται διαταραχές στόν ὕπνο καί στό φαγητό (ὑπερφαγία ἤ ἀφαγία, ὑπνηλία ἤ ἀυπνία), ἡ σωματική κόπωση εἶναι πιό εὔκολη, ὑπάρχουν πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι καί γενικά μπορεῖ νά ἔχουν πλούσιο ἱατρικό ἱστορικό ἀπό σωματικούς πόνους.
Πολλές φορές μπορεῖ ἐπίσης καί νά μεγαλοποιήσουν μικροπονάκια ἤ ἐνοχλήσεις ἀνησυχώντας γιά τήν ὑγεία τους.