Τὸ χέρι τῆς ἐλπίδας (Hand of Hope)

         Μία εἰκόνα ἄρχισε νὰ διακινεῖται γύρω στὸ Νοέμβρη τοῦ 2003.

         Ἡ εἰκόνα αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Χρονιᾶς, ἤ ἀκόμα, ἡ Εἰκόνα τῆς Δεκαετίας. Δὲ θὰ εἶναι ὅμως. Ἑξαιρουμένης τῆς περίπτωσης νὰ λάβατε ἕνα ἀντίγραφο τοῦ Ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ ποὺ τὴ δημοσίευσε, ἴσως νὰ μὴν τὴν ἔχετε δεῖ ποτέ.

         Ἡ εἰκόνα εἶναι ἑνὸς εἴκοσι ἑνὸς ἑβδομάδων ἀγέννητου μωροῦ, ὀνόματι Samuel Alexander Armas, ποὺ ὑποβάλλεται σὲ ἐγχείρηση ἀπὸ τὸν ἰατρὸ Joseph Bruner. Τὸ μωρὸ εἶχε διαγνωστεῖ μὲ spina bifida καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιζήσει ἂν ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του. 

         Ἡ μητέρα τοῦ ἀγέννητου μωροῦ, Julie Armas, ἐργάζεται ὡς μαῖα στὴν Ἀτλάντα τῶν ΗΠΑ. Γνώριζε γιὰ τὴν ἀξιοθαύμαστη πρακτική τοῦ Dr. Bruner, στὸ ἰατρικὸ κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Vanderbilt στὸ Nashville, ὅπου ἐφαρμόζει αὐτὲς τὶς εἰδικοῦ τύπου ἐπεμβάσεις τήν ὥρα πού τὸ ἔμβρυο βρίσκεται ἀκόμα στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.

         Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης, ὁ ἰατρὸς ἀφαιρεῖ τὴ μήτρα μὲ μία τομὴ σχήματος ἡμισφαιρίου (σὰν C) καὶ κάνει μία μικρὴ τρῦπα προκειμένου νὰ ἐγχειρίσει τὸ ἔμβρυο.

          Καθὼς ὁ Dr. Bruner ὁλοκλήρωνε τὴν ἐπέμβαση στὸ ἔμβρυο, ὁ μικρὸς Samuel ἔβγαλε τὸ μικρὸ του χεράκι, ποὺ ἦταν πλήρως σχηματισμένο, μέσα ἀπὸ τὴν τομὴ καὶ μὲ δύναμη ἔπιασε τὸ χέρι τοῦ χειρουργοῦ. 

\"\"

          Στὸ περιοδικὸ Time Europe ἕνα ἄρθρο σχετικὸ μὲ εἰκόνες ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης ποὺ καταδεικνύουν τὸ σχηματισμὸ τῶν βασικῶν ὀργάνων καὶ ἄλλων σημαντικῶν εὐρημάτων γιὰ τὴ δημιουργία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μερικὲς μέρες μετὰ τὴ σύλληψη, ὁ Dr. Bruner δήλωσε ὅτι ὅταν τὸ ἔμβρυο ἔπιασε τὸ δάχτυλό του, ἦταν ἡ πιὸ συγκινητικὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς του καὶ ὅτι ἐκείνη τὴ στιγμὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης πάγωσε καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κουνηθεῖ.

         Ὁ φακὸς συνέλαβε τὸ γεγονὸς μὲ ἀπόλυτη καθαρότητα. Οἱ ἐκδότες τοῦ περιοδικοῦ τιτλοφόρησαν τὴν εἰκόνα Χέρι Ἐλπίδας. Τὸ κείμενο ποὺ σχολιάζει τὴν εἰκόνα ξεκινᾶ ὡς ἑξῆς: «Τὸ μικρὸ χεράκι τοῦ εἴκοσι ἑνὸς ἑβδομάδων ἐμβρύου Samuel Alexander Armas ἀναδύεται ἀπὸ τὴ μήτρα τῆς μητέρας του γιὰ νὰ πιάσει τὸ δάχτυλο τοῦ Dr. Joseph Bruner σάν νὰ εὐχαριστεῖ τὸν γιατρὸ γιὰ τὸ δῶρο τῆς ζωῆς…» 

\"\"

        Ἡ μητέρα τοῦ μικροῦ Samuel εἶπε ὅτι ἔκλαιγαν γιὰ μέρες ὅταν εἶδαν τὴν εἰκόνα. Δήλωσε: ἡ φωτογραφία μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἐγκυμοσύνη δὲν ἀφορᾶ τὴν ἀναπηρία ἤ τὴν ἀσθένεια, ἀλλὰ ἕνα μικρὸ ἄνθρωπο. Ὁ Samuel γεννήθηκε ὑγιής, ἡ ἐγχείρηση ἦταν ἀπόλυτα ἐπιτυχής.

\"\"

        Ὁ Samuel ζεῖ μιά φυσιολογικὴ ζωὴ σήμερα.

\"\"