Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Βοήθησέ με νά ἐκτιμῶ τήν ἄλλη ὄψη τῶν πραγμάτων, ὥστε νά μήν κατηγορῶ τούς ἀντιπάλους μου μέ μεγαλύτερη αὐστηρότητα ἀπ΄ ὅτι τόν ἴδιό μου τόν ἑαυτό.

 • !

  Κάνε με νά νιώσω ὅτι ἡ συγχώρεση δείχνει δύναμη καί ὅτι ἡ ἐκδίκηση εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας.

 • !

  Καί ὅταν μέ πληγώνουν ἡ ἀχαριστία καί ἡ ἔλλειψη κατανόησης τῶν ὁμοίων μου, νά γεννᾶς στήν ψυχή μου τή δύναμη τῆς συγγνώμης καί τῆς συγχώρεσης.

Ἀραβική Προσευχή

Θεέ μου, μήν μ΄ἀφήσεις νά γίνω ὁ δήμιος πού σφάζει τά πρόβατα οὔτε πρόβατο στά χέρια τῶν ἐκτελεστῶν.

Βοήθησε μέ τό νά λέω πάντα ἀλήθεια ἐνώπιον τῶν δυνατῶν καί νά μήν λέω ποτέ ψέματα γιά νά κερδίσω τήν ἐπιδοκιμασία τῶν ἀδυνάτων.

Θεέ μου, ἐάν μοῦ δώσεις περιουσία, μήν μοῦ ἀφαιρέσεις τήν εὐτυχία.

Ἄν μοῦ δώσεις δύναμη, μήν μοῦ ἀφαιρέσεις τή σύνεση.

Ἐάν μοῦ ἐπιτρέψεις νά εὐημερήσω, μή μοῦ ἐπιτρέψεις νά χάσω τήν ταπεινοφροσύνη μου καί νά διατηρήσω ἁπλῶς τήν ἔπαρση τοῦ κύρους.

Βοήθησέ με νά ἐκτιμῶ τήν ἄλλη ὄψη τῶν πραγμάτων, ὥστε νά μήν κατηγορῶ τούς ἀντιπάλους μου μέ μεγαλύτερη αὐστηρότητα ἀπ΄ ὅτι τόν ἴδιό μου τόν ἑαυτό.

Μήν ἀφήσεις τήν ψευδαίσθηση τῆς δόξας νά μέ παρασύρει, ὅταν ἐπιτυγχάνω, οὔτε καί τήν ἀπελπισία νά μέ κατακλύζει, ὅταν ἡττῶμαι.

Νά μοῦ θυμίζεις ὅτι ἡ ἐμπειρία μιᾶς πτώσης μπορεῖ νά μέ κάνει νά δῶ τόν κόσμο μέ ἄλλο μάτι. Ὦ Θεέ μου!

Κάνε με νά νιώσω ὅτι ἡ συγχώρεση δείχνει δύναμη καί ὅτι ἡ ἐκδίκηση εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας.

Ἄν μοῦ πάρεις τήν τύχη, ἄφησέ μου τήν ἐλπίδα .

Ἄν μου λείψει ἡ ὑγεία, παρηγόρησέ με μέ τή χάρη τῆς πίστης.

Καί ὅταν μέ πληγώνουν ἡ ἀχαριστία καί ἡ ἔλλειψη κατανόησης τῶν ὁμοίων μου, νά γεννᾶς στήν ψυχή μου τή δύναμη τῆς συγγνώμης καί τῆς συγχώρεσης.

Τέλος, Κύριε, ἐάν ἐγώ Σέ ξεχάσω, Σέ ἱκετεύω Ἐσύ νά μήν μέ ξεχάσεις ποτέ.

(Μετάφραση : Σέμε Ντράιμπε )