Σάρκα καὶ ὑπερηφάνεια

Οὐσιαστικὰ ὅλες οἱ ἁμαρτίες προέρχονται ἀπὸ δύο πηγές: τὴ σάρκα καὶ τὴν ὑπερηφάνεια. Ἡ ὑπερηφάνεια ὅμως εἶναι πολὺ πιὸ τρομακτικὴ (στὸ κάτω τῆς γραφῆς, κατέστρεψε τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις). Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν ἐπικεντρώσει τὴν προσοχή τους, τὸ θρησκευτικό τους «πάθος» στὴ σάρκα, ἀλλὰ πόσο πιὸ εὔκολο δὲν εἶναι νὰ ὑποκύπτουν στὴν ὑπερηφάνεια. Ἡ πνευματικὴ ἀλαζονεία (ἀλήθεια, πνευματικότητα, ζηλωτισμὸς) εἶναι ἡ πιὸ τρομερὴ ἀπ\’ ὅλες.

Ἡ δυσκολία τοῦ ἀγώνα κατὰ τῆς ὑπερηφάνειας βρίσκεται στὸ γεγονὸς πὼς ἡ ὑπερηφάνεια, ἀντίθετα ἀπὸ τὴ σάρκα, ἐμφανίζεται μὲ πάρα πολλὲς διαφορετικὲς μορφὲς καὶ πολὺ εὔκολα παίρνει τὴ μορφὴ ἀγγέλου φωτός. Μὲ τὴν ταπείνωση οἱ ἄνθρωποι ἀποκτοῦν τὴ γνώση τῆς ἀναξιότητας καὶ τῶν ἐλαττωμάτων τους, καὶ γι\’ αὐτὸ ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ θεϊκότερη ἀπ\’ ὅλες τὶς δυνατὲς ἀρετές.

Γινόμαστε ταπεινοί, ὄχι ἐπειδὴ παρατηροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας (μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, πράγμα ποὺ πάντοτε ὁδηγεῖ στὴν ὑπερηφάνεια, ἐπειδὴ ἡ ψευδὴς ταπείνωση εἶναι ἁπλῶς μία ἄλλη ὄψη τῆς ὑπερηφάνειας, ἴσως ἡ πιὸ δύσκολη ὡς πρὸς τὴ θεραπεία), ἀλλὰ μόνο ἂν βλέπουμε τὸν θεὸ καὶ τὴν ταπείνωσή Του.