Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Τὸ Μυστήριο τῆς Βάπτισης ὅμως δὲν εἶναι μιὰ ὑπόθεση ἀποκλειστικὰ οἰκογενειακή. Εἶναι ἕνα χαρμόσυνο γεγονὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, γιὰ ὅλη τὴν εὐχαριστιακὴ κοινότητα.. Μὲ τὸ βάπτισμά του θὰ καταστεῖ μέλος τῆς μεγάλης πνευματικῆς οἰκογένειας τῆς Ἐκκλησίας ὅπου ὁ βαπτιζόμενος στὸ ” Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος” ἐν – χριστώνεται καὶ χριστοποιεῖται.

 • !

  Ἡ Ἐκκλησία , ἀφότου εἰσήχθη ὁ νηπιοβαπτισμός, μὴ ἔχοντας τὴ δυνατότητα νὰ κατηχήσει στὴ πίστη τὸ μικρὸ παιδί, ὅπως ἔκανε γιὰ τοὺς μεγάλους στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἀπαιτεῖ τὴν ὕπαρξη ἀναδόχου ὁ ὁποῖος καὶ ἀναλαμβάνει ἔργο ἐγγυητοῦ ἀπέναντί της γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ παιδιοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς ἔχουν πλέον ἀναλάβει αὐτὴ τὴν ὑποχρέωση γιὰ τὴν κατήχηση στὴ πίστη τοῦ νεοφώτιστου.

 • !

  Δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἐβαπτίσατε τὸ παιδί σας! Χρειάζεται καὶ νὰ τὸ μάθετε νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἐγίναμε Χριστιανοί. Χρειάζεται καὶ νὰ ζοῦμε χριστιανικά. Δὲν ἀρκεῖ, τὸ ὅτι ἔχομε τὴν ὀρθὴ πίστη. Χρειάζεται καὶ νὰ μὴν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ πέφτομε, οὔτε σὲ κακὲς πράξεις, οὔτε σὲ πάθη ἁμαρτωλὰ οὔτε σὲ λόγια ἄπρεπα. Ἔτσι λοιπὸν ἂς φροντίσουμε νὰ κρατοῦμε ὅλοι μας τὸν ἅγιο χιτώνα τοῦ βαπτίσματός μας καθαρό.

Σκέψεις πρὶν τὴν Βάπτιση

Ἀγαπητοί μας γονεῖς,

Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ζήσετε στὸ σπίτι σας τὴ μεγάλη καὶ ξεχωριστὴ στιγμὴ ποὺ θὰ σημαδέψει τὴ ζωή σας καὶ τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ σας: τὴ Βάπτισή του.

Τὸ Μυστήριο τῆς Βάπτισης ὅμως δὲν εἶναι μιὰ ὑπόθεση ἀποκλειστικὰ οἰκογενειακή. Εἶναι ἕνα χαρμόσυνο γεγονὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, γιὰ ὅλη τὴν εὐχαριστιακὴ κοινότητα.. Μὲ τὸ βάπτισμά του θὰ καταστεῖ μέλος τῆς μεγάλης πνευματικῆς οἰκογένειας τῆς Ἐκκλησίας ὅπου ὁ βαπτιζόμενος στὸ \’\’ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος\’\’ ἐν – χριστώνεται καὶ χριστοποιεῖται. Ὁ Ν. Καβάσιλας μᾶς λέει ὅτι μὲ τὸ Βάπτισμα ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς ἀναπλάττει τὸν ἄνθρωπο δίνοντάς του τὴ δική του Θεία καὶ ἄρρητη μορφή, ὅπως ἕνας τεχνίτης φτιάχνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕνα ἀνδριάντα ποὺ ἀμαυρώθηκε καὶ ἔχασε τὴ μορφή του.

Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε μερικὰ βασικὰ θεολογικὰ ἀλλὰ καὶ πρακτικὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ σᾶς βοηθήσουν γιὰ νὰ συμμετάσχετε οὐσιαστικὰ στὸ Ἱερὸ αὐτὸ Μυστήριο.

Τὸ Βάπτισμα δὲν εἶναι μία ἁπλὴ κοινωνικὴ ἐκδήλωση κοσμικοῦ μάλιστα χαρακτήρα. Εἶναι τὸ πρῶτο βασικὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα. Μὲ τὸ Βάπτισμα ἐξαλείφονται ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τοῦ βαπτιζομένου (τὸ Προπατορικὸ γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ) καὶ ἔτσι καθαρὸς ἀπὸ παντὸς ρύπου ἐντάσσεται στὸ Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἔτσι τὸ Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο Μυστήριο γιὰ μᾶς μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι αὐτὸ καθ\’ ἑαυτὸ δὲν μᾶς ἐξασφαλίζει τὴ σωτηρία ἀλλὰ μᾶς εἰσάγει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Δὲν εἶναι τὸ τέλος ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς πορείας ποὺ κορυφώνεται στὴ ἐν Χριστῷ τελείωση καὶ θέωσή μας . Εἶναι ἡ ἀνακαίνισή μας, εἶναι ἡ στολὴ τῆς ἀφθαρσίας μας, εἶναι ἡ μεγαλοσύνη καὶ ἡ δόξα μας εἶναι ἡ εἴσοδος στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ Βάπτισμα μία πνευματικὴ προετοιμασία καὶ προπαρασκευὴ ποὺ ὁμολογουμένως ἔχει ἀτονίσει στὶς μέρες μας. Οἱ πνευματικοὶ πατέρες θὰ σᾶς δώσουν ὁδηγίες πῶς καὶ πόσο χρειάζεται νὰ νηστεύσουν καὶ ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος καὶ ὅλοι ὅσοι μποροῦν.

Ἡ Ἐκκλησία , ἀφότου εἰσήχθη ὁ νηπιοβαπτισμός, μὴ ἔχοντας τὴ δυνατότητα νὰ κατηχήσει στὴ πίστη τὸ μικρὸ παιδί, ὅπως ἔκανε γιὰ τοὺς μεγάλους στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἀπαιτεῖ τὴν ὕπαρξη ἀναδόχου ὁ ὁποῖος καὶ ἀναλαμβάνει ἔργο ἐγγυητοῦ ἀπέναντί της γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ παιδιοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς ἔχουν πλέον ἀναλάβει αὐτὴ τὴν ὑποχρέωση γιὰ τὴν κατήχηση στὴ πίστη τοῦ νεοφώτιστου. Ἐδῶ πρέπει νὰ προσέξουμε πολὺ γιὰ τὴν ἐπιλογή του. Μοναδικὸ κριτήριο γιὰ τὸν ἀνάδοχο εἶναι ἡ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἐνάρετη ζωή του, ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖ χρήσιμος σύμβουλος καὶ βοηθὸς στὴ διαμόρφωση τῆς χριστιανικῆς προσωπικότητας τοῦ βαπτιζομένου. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαγγέλλει τὸ σύμβολο τῆς πίστεως ἀντὶ τοῦ βαπτιζομένου καὶ θεωρεῖται αὐτονόητο ὅτι τὸ γνωρίζει ἀπὸ στήθους. Εἶναι ὁ ὑπεύθυνος διδάσκαλος τῆς πίστεως καὶ ὁ ἐγγυητὴς εἰς Χριστόν. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἀνάδοχος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἑτερόδοξος ἢ ἀλλόθρησκος ἢ ἀρνητὴς ἢ ἄθεος καθὼς καὶ πρόσωπα ποὺ ζοῦν ἀνήθικο βίο ἢ ἀσκοῦν διαβλητὰ ἐπαγγέλματα. Ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάδοχος ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τελέσει μόνο πολιτικὸ γάμο ἢ κάποιος ποὺ εἶναι ἀνήλικος.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει: Δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἐβαπτίσατε τὸ παιδί σας! Χρειάζεται καὶ νὰ τὸ μάθετε νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἀρκεῖ ὅτι ἐγίναμε Χριστιανοί. Χρειάζεται καὶ νὰ ζοῦμε χριστιανικά. Δὲν ἀρκεῖ, τὸ ὅτι ἔχομε τὴν ὀρθὴ πίστη. Χρειάζεται καὶ νὰ μὴν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ πέφτομε, οὔτε σὲ κακὲς πράξεις, οὔτε σὲ πάθη ἁμαρτωλὰ οὔτε σὲ λόγια ἄπρεπα. Ἔτσι λοιπὸν ἂς φροντίσουμε νὰ κρατοῦμε ὅλοι μας τὸν ἅγιο χιτώνα τοῦ βαπτίσματός μας καθαρό.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ συμφωνία καὶ ἡ παρουσία καὶ τῶν δύο γονέων τοῦ βαπτιζομένου. Προσοχὴ στὸ κύμα ἐκκοσμίκευσης ποὺ εἰσάγουν μὲ τὴν εὐθύνη καὶ πρωτοβουλία τὴ δική σας καὶ τὴν ἀνοχὴ τῆς Ἐκκλησίας οἱ διοργανωτὲς δεξιώσεων. Τὰ \’\’μαρτυρικὰ\’\’ ποὺ μοιράζονται στοὺς προσκεκλημένους καὶ καρφιτσώνονται στὸ πέτο νὰ εἶναι μόνο ὁ σταυρὸς ἢ μεταγιὸν μὲ τὴν Παναγία καὶ τίποτα ἄλλο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μυστηρίου ὅλοι οἱ παριστάμενοι ὀφείλουν νὰ στέκονται προσευχόμενοι μὲ προσοχὴ ἡσυχία καὶ εὐλάβεια καὶ νὰ εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι σεβόμενοι τὸ Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὸ τελούμενο Μυστήριο.

Σᾶς εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ προστατεύει τὸ παιδί σας, νὰ τοῦ χαρίζει ὑγεία, πρόοδο καὶ εὐτυχία καὶ νὰ τὸ καταστήσει ἀντάξιο μιμητὴ τοῦ κοινοῦ καὶ καινοῦ ὀνόματος Χριστιανὸς τὸ ὁποῖο θα φέρει μὲ τὶς πρεσβεῖες τὴ βοήθεια καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἁγίας τῶν ὁποίων τὸ ὄνομα κατὰ τὴ Βάπτιση θὰ λάβει.