Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμναν ἡμῶν καὶ Αὐτὸς θὰ εἶναι βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ ἐν τῇ ἀμύνῃ κατὰ τῆς ἀδίκου ἐπιθέσεως τῶν ἐχθρῶν. Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἴπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ γενναιότητι καὶ ἀνδρείᾳ μεγαλυνθησόμεθα.

Διαγγέλματα 28ης Ὀκτωβρίου 1940

 

\"\"

Διάγγελμα τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ (28-10-1940)

Πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν,

Ἡ στιγμὴ ἐπέστη ποὺ θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιμήν της. Μολονότι ἐπεδείξαμεν τὴν πλέον αὐστηρὰν οὐδετερότητα καὶ ἴσην, πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς τὸ δικαίωμα νὰ ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες μοῦ ἐζήτησεν σήμερον τὴν 3ην πρωινὴν ὥραν, τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῆς βούλησιν ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρέσβυν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτημα αὐτὸ καθ\’ ἑαυτὸ καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Ἕλληνες,

τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐὰν εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τὸ Ἔθνος ἂς ἐγερθῆ σύσσωμον, ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναίκας, τὰ παιδιά σας, καὶ τὰ ἱεράς μας παραδόσεις.

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγὼν

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως

Ἰωάννης Μεταξὰς

—–

Διάγγελμα τοῦ Βασιλιᾶ Γεωργίου Β΄ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ (28-10-1940)

Πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν,

Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀνήγγειλε πρὸ ὀλίγου ὑπὸ ποίους ὅρους ἠναγκάσθημεν νὰ κατέλθωμεν εἰς πόλεμον κατὰ τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Κατὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν στιγμὴν εἶμαι βέβαιος, ὅτι κάθε Ἕλλην καὶ κάθε Ἑλληνὶς θὰ ἐπιτελέση τὸ καθῆκον μέχρι τέλους καὶ θὰ φανῆ ἀντάξιος τ-[ης ἐνδόξου ἡμῶν ἱστορίας.

Μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὰ Πεπρωμένα τῆς φυλῆς, τὸ Ἔθνος σύσσωμον καὶ πειθαρχοῦν ὡς εἷς ἄνθρωπος θὰ ἀγωνισθῆ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς νίκης.

Ἐν τοῖς ἀνακτόροις τῶν Ἀθηνῶν τῇ 28η Ὀκτωβρίου 1940

Γεώργιος Β΄

Μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ (28-10-1940)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ

Ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς καὶ ὁ πρόεδρος τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν κυβερνήσεως καλοῦν ἡμᾶς πάντας ἵνα ἀποδυθῶμεν εἰς Ἅγιον ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἀμυντικὸν ἀγῶνα. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ καὶ πέποιθεν ὅτι τὰ τέκνα τῆς Πατρίδος εὐπειθῆ εἰς τὸ κέλευσμα Αὐτῆς καὶ τοῦ Θεοῦ θὰ σπεύσουν ἐν μιᾷ ψυχὴ καὶ καρδίᾳ ν΄ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τιμῆς καὶ θὰ συνεχίσουν οὕτω τὴν ἀπ’ αἰώνων πολλῶν ἀδιάκοπον σειρὰν τῶν τιμίων καὶ ἐνδόξων ἀγώνων καὶ θὰ προτιμήσουν τὸν ὡραῖον θάνατον ἀπὸ τὴν ἄσχημον ζωὴν τῆς δουλείας. Καὶ μὴ φοβούμεθα ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι, ἂς φοβούμεθα δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα ἀπωλέσαι.

Ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμναν ἡμῶν καὶ Αὐτὸς θὰ εἶναι βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ ἐν τῇ ἀμύνῃ κατὰ τῆς ἀδίκου ἐπιθέσεως τῶν ἐχθρῶν. Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἴπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ γενναιότητι καὶ ἀνδρείᾳ μεγαλυνθησόμεθα.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Χρύσανθος.

———

Ἡμερήσια Διαταγὴ Ἀρχιστράτηγου (28-10-1940)

Ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνησις μοῦ ἐνεπιστεύθησαν τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Στρατοῦ.
Ἀναλαμβάνων αὐτήν, καλῶ τοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλίτας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ὑψίστου πρὸς τὴν Πατρίδα καθήκοντος μὲ τὴν μεγαλυτέραν αὐταπάρνησιν καὶ σταθερότητα. Οὐδεὶς πρέπει νὰ ὑστερήσει.

Ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἀγῶνος, τὸν ὁποῖον μᾶς ἐπέβαλεν ὁ ἀχαλίνωτος ἰμπεριαλισμὸς μίας Μεγάλης Δυνάμεως, ἡ ὁποία οὐδὲν εἶχε ποτὲ νὰ φοβηθῆ ἀπὸ ἡμᾶς, εἶναι ἡ δικαιοτέρα ὑπόθεσις, τὴν ὁποίαν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερασπισθῆ ἕνας Στρατός. Πρόκειται περὶ ἀγῶνος ὑπάρξεως. Θὰ πολεμήσωμεν μὲ πεῖσμα, μὲ ἀδάμαστον ἐγκαρτέρησιν, μὲ ἀμείωτον μέχρι τελευταίας πνοῆς ἐνεργητικότητα. Ἔχω ἀκράδαντον τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς θὰ γράψη νέας λαμπρᾶς σελίδας εἰς τὴν ἔνδοξον ἱστορίαν τοῦ Ἔθνους.

Μὴ ἀμφιβάλλετε ὅτι τελικῶς θὰ ἐπικρατήσωμεν μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ Ἔθνους.

Ἕλληνες Ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖται φανῆτε ἥρωες.

Ἀρχιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπάγος

———-

Τηλεγράφημα Τσώρτσιλ πρὸς Ι. Μεταξᾶ (28-10-40)

Πρὸς Πρωθυπουργὸν Ἑλλάδος κ. Ι. Μεταξᾶ

Λονδίνο 28 Ὀκτωβρίου 1940
Αἱ ἀπειλαὶ καὶ αἱ ἐκφοβιστικαὶ προσπάθειαι τῆς Ἰταλίας ἀπεδείχθησαν ἀνίσχυροι πρὸ τοῦ ἠρέμου θάρρους σας. Δι’ ὅ καὶ προσέφυγεν αὕτη εἰς ἀπρόκλητον ἐπίθεσιν κατὰ τῆς πατρίδος σας, ἀναζητοῦσα εἰς ἀβασίμους κατηγορίας τὴν δικαίωσιν τῆς ἐπαισχύντου πράξεώς της. Ὁ τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὑπὸ τὴν ἀνταξίαν αὐτοῦ ἡγεσίαν σας, ἀντιμετώπισε τοὺς κινδύνους καὶ τὰς προκλήσεις τῶν τελευταίων μηνῶν, προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸν τοῦ Βρεττανικοῦ λαοῦ διὰ τὴν Ἑλλάδα. Αἱ μεγάλαι ἀρεταὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ τὸν στηρίξουν καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν δοκιμασίαν.

Θὰ σᾶς παράσχωμεν πᾶσαν δυνατὴν συνδρομήν, θὰ πολεμήσωμεν μαζί σας τὸν κοινὸν ἐχθρὸν καὶ μαζὶ θὰ μοιρασθῶμεν τὴν νίκην μας.

Οὐΐνστων Τσώρτσιλ