Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Κι ὅλος ὁ ἥλιος ἔλαμπεν εἰς τὸν ναόν σου,/καὶ φῶς τὸν πλημμυροῦσε μαργαρῶδες,/ὅλα τ’ ἀστέρια ἐφεγγοβολοῦσαν,/καὶ ἡ σελήνη ἐχάιδευε γλυκὰ/τὰ ἁπλᾶ τῆς ἐκκλησίας σου καντηλάκια!..

  • !

    Κ’ εἶδες, ἡ Κόρη, τοῦ λαοῦ τὴν πίστιν,/εἶδες καὶ τὴν πτωχείαν κ’ εὐσπλαχνίσθης,/ὅπως, τὸ πάλαι, εἶχε σπλαχνισθῆ ὁ Υἱός σου/τοὺς προγόνους τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ,/ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα…

Στὴν Παναγία τὴν Κουνίστρα

Εἰς ὅλην τὴν Χριστιανοσύνη

μία εἶναι μόνη Παναγία ἁγνή,

κόρη παιδίσκη, Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων,

χωρὶς Χριστόν, θεῖο παιδί, στὰ χέρια,

καὶ τρεφομένη μὲ ἀγγέλων ἄρτον!..

Ἐσὺ \’σαι ἡ μόνη Παναγία Κουνίστρα,

ποὺ ἐφανερώθης στῆς Σκιάθου τὸ νησί,

εἰς δένδρον πεύκου ἐπάνω καθημένη,

κ\’ αἰωρουμένη εἰς τερπνὴν αἰώραν,

ὅπως αἱ κορασίδες συνηθίζουν…

Ἐφανερώθης, κι ὅλος ὁ λαὸς

μετὰ θυμιαμάτων καὶ λαμπάδων

ἐν θείᾳ λιτανείᾳ σὲ προέπεμψε

κ\’ ἐσήκωσεν ὡραῖον λευκὸν ναόν,

ποὺ μὲ πιατάκια ἑλληνικά σοῦ στόλισε!..

Κι ὅλος ὁ ἥλιος ἔλαμπεν εἰς τὸν ναόν σου,

καὶ φῶς τὸν πλημμυροῦσε μαργαρῶδες,

ὅλα τ\’ ἀστέρια ἐφεγγοβολοῦσαν,

καὶ ἡ σελήνη ἐχάιδευε γλυκὰ

τὰ ἁπλᾶ τῆς ἐκκλησίας σου καντηλάκια!..

Κ\’ εἶδες, ἡ Κόρη, τοῦ λαοῦ τὴν πίστιν,

εἶδες καὶ τὴν πτωχείαν κ\’ εὐσπλαχνίσθης,

ὅπως, τὸ πάλαι, εἶχε σπλαχνισθῆ ὁ Υἱός σου

τοὺς προγόνους τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ,

ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα…

Κι ἄρχισες νὰ γιατρεύῃς τοὺς ἀρρώστους

καὶ νὰ γιατρεύης τοὺς δαιμονισμένους –

(ποὺ ἤρχετο ὥρα κ\’ εἰς τοὺς τοίχους ἐκτυπῶντο

μὲ φοβερὸν συγκλονισμὸν),

κι ἄρχισες, θεία, νὰ θαυματουργῇς!..

Κ\’ ἡ χάρη σου ξαπλώθηχε ὥς τὰ πέρατα

τοῦ εἰρηνικοῦ νησιοῦ τῆς Σκιάθου,

ὦ Παναγιά μου, Κόρη πάναγνη, καλή.

Κ\’ ἴσως νὰ φτάσῃ κι ὥς ἐμένα καὶ ν\’ ἁπλώσῃ

γαλήνη στὴν ψυχή μου, τὴν ἁμαρτωλή…

(1921)