Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Σήμερα τὸ πρωὶ ἤκουσα νὰ ψάλλεται αὐθορμήτως ἀπὸ τὰ συγκεντρωθέντα πλήθη ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Ὄσας δυσκολίας κι ἂν ἀντιμετωπίζωμεν τώρα, θὰ ἔλθει ἡμέρα ὅπου ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι λαοὶ ποὺ ἀγωνίζονται αὐτὴν τὴν στιγμήν, οἱ μαρτυρικοὶ λαοὶ καὶ ὅλοι ὅσοι εἰς τὸ μέλλον θὰ ἔρθουν συμπαραστᾶται εἰς τὸ πλευρόν μας, ὅλοι θὰ ἀναπέμψουν τὸν Ὕμνον αὐτὸν εἰς τὴν προστάτιδα Θεοτόκον …

Ὁ χαμένος λόγος τοῦ Σεφέρη

Ὁ χαμένος λόγος τοῦ Σεφέρη τῆς 6ης Ἀπριλίου τοῦ 1941 στοὺς ξένους ἀνταποκριτὲς μία ὥρα μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Γερμανῶν

Σήμερον εἰς τὰς 5.30΄ τὰ στρατεύματα τοῦ «Μεγάλου Ράιχ» ἐπετέθησαν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, τῆς μικρᾶς Ἑλλάδος, μιᾶς μικρᾶς χώρας ἡ ὁποία πρὸ μηνῶν ἀνθίσταται νικηφόρως ἐνάντια τῆς πλέον ὕπουλης ἐπιδρομῆς…

Ἡ Ἑλλὰς τὴν 28η Ὀκτωβρίου ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ζήσει ἐλεύθερα ἢ νὰ ἀποθάνει. Τὴν ἀπόφασιν ταύτην οὐδὲν κἄν τὴν συνεζήτησε ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνας τοῦ πολέμου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ παραμένει ἀκόμη καὶ σήμερον ἰσχυρά, ὁπότε τὸ αὐτὸ πρόβλημα παρουσιάσθη πρὸ ἡμῶν. Καὶ σήμερον εἴμεθα ἀποφασισμένοι νὰ ζήσωμεν ἐλεύθεροι ἢ νὰ ἀποθάνωμεν …

Σήμερα τὸ πρωὶ ἤκουσα νὰ ψάλλεται αὐθορμήτως ἀπὸ τὰ συγκεντρωθέντα πλήθη ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Ὄσας δυσκολίας κι ἂν ἀντιμετωπίζωμεν τώρα, θὰ ἔλθει ἡμέρα ὅπου ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι λαοὶ ποὺ ἀγωνίζονται αὐτὴν τὴν στιγμήν, οἱ μαρτυρικοὶ λαοὶ καὶ ὅλοι ὅσοι εἰς τὸ μέλλον θὰ ἔρθουν συμπαραστᾶται εἰς τὸ πλευρόν μας, ὅλοι θὰ ἀναπέμψουν τὸν Ὕμνον αὐτὸν εἰς τὴν προστάτιδα Θεοτόκον …