Παλαιά Διαθήκη - Καινή Διαθήκη
Ἁγία Γραφή
Ιεζ. 28,1 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 28,1 Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·
Ιεζ. 28,2 καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι Τύρου· τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ὑψώθη σου ἡ καρδία, καὶ εἶπας· θεός εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκησα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης, σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ Θεός, καὶ ἔδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν Θεοῦ.
Ιεζ. 28,2 “συ, υιέ ανθρώπου, είπε στον άρχοντα της Τυρου αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή αλαζονεία και υπερηφάνεια επλημμύρισαν την καρδίαν σου, είπες· “εγώ είμαι θεός, κάθημαι επάνω εις θρόνον θεού. Κυριαρχώ επί της θαλάσσης” ενώ είσαι ενας απλούς άνθρωπος και οχι θεός. Και εν τούτοις η αλαζονική καρδία σου σε έκαμε να σκεφθής, ως εάν ήσο θεός.
Ιεζ. 28,3 μὴ σοφώτερος εἶ σὺ τοῦ Δανιήλ; ἢ σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμη αὐτῶν;
Ιεζ. 28,3 Μηπως συ είσαι σοφώτερος από τον Δανιήλ; Η μήπως, τα όσα γνωρίζεις, δεν σου τα έχουν διδάξει άλλοι άνδρες σοφοί εις την επιστήμην των;
Ιεζ. 28,4 μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ σου ἢ τῇ φρονήσει σου ἐποίησας σεαυτῷ δύναμιν καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖς θησαυροῖς σου;
Ιεζ. 28,4 Μηπως με την ιδικήν σου επιστήμην και φρόνησιν απέκτησες δύναμιν και χρυσόν και άργυρον εις τα θησαυροφυλάκιά σου;
Ιεζ. 28,5 ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου.
Ιεζ. 28,5 Αλλα με την πολλήν αυτήν επιστήμην σου και σοφίαν, που έλαβες από τους άλλους, και με τον πολύν από τας εμπορικάς σου συναλλαγάς πλούτον απέκτησες μεγάλην δύναμιν, υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την δύναμιν αυτήν.
Ιεζ. 28,6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἐπειδὴ δέδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν Θεοῦ,
Ιεζ. 28,6 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή εθεώρησες την καρδίαν σου ως καρδίαν Θεού, επειδή εθεοποίησες τον εαυτόν σου,
Ιεζ. 28,7 ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου καὶ στρώσουσι τὸ κάλλος σου εἰς ἀπώλειαν·
Ιεζ. 28,7 δια τούτο ιδού, εγώ θα εξαποστείλω εναντίον σου αλλοεθνείς, κακοποιούς από ξένα έθνη, οι οποίοι θα ανασπάσουν τας μαχαίρας των εναντίον σου. Εναντίον της ωραιότητας και μεγαλοπρεπείας σου, την οποίαν δια της επιστήμης σου εφιλοτέχνησες. θα καταστρέψουν και θα κρημνίσουν κάτω στο χώμα όλην την ωραιότητά σου.
Ιεζ. 28,8 καὶ καταβιβάσουσί σε, καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ιεζ. 28,8 Θα σε κατεβάσουν από το ύψος της δόξης και του πλούτου, στο οποίον είχες ανεβή, και οπωσδήποτε θα αποθάνης, όπως αποθνήσκουν οι τραυματίαι πολέμου. Θα καταποντισθής εις τα βάθη της θαλάσσης.
Ιεζ. 28,9 μὴ λέγων ἐρεῖς· Θεός εἰμι ἐγώ, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε; σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ Θεός.
Ιεζ. 28,9 Μηπως δε τότε και θα ημπορέσης να πης εμπρός εις εκείνους, οι οποίοι θα σε φονεύουν, “εγώ είμαι Θεός;” Εκεί θα φανή ότι συ είσαι άνθρωπος και οχι Θεός.
Ιεζ. 28,10 ἐν πλήθει ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 28,10 Μέσα στο πλήθος των απεριτμήτων λαών θα καταστροφής και συ με τα χέρια των ξένων κακοποιών αυτών ανδρών. Αυτά θα γίνουν, διότι εγώ ωμίλησα”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 28,11 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 28,11 Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·
Ιεζ. 28,12 υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος κάλλους
Ιεζ. 28,12 “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια τον άρχοντα της Τυρου και ειπέ προς αυτόν· Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Συ είσαι ωσάν σφραγίδα ωραίας ομοιώσεως, στέφανος απεριγράπτου ωραιότητος.
Ιεζ. 28,13 ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ ἐγενήθης· πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδον καὶ ἄνθρακα καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ λιγύριον καί ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον καὶ χρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, καὶ χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς θησαυρούς σου καὶ τὰς ἀποθήκας σου ἐν σοὶ
Ιεζ. 28,13 Εγεννήθης και εζησες μέσα εις τα πλούτη, εις κάθε τρυφήν και άνεσιν ωσάν εις παράδεισον Θεού. Εφόρεσες κάθε πολύτιμον λίθον, σάρδιον, τοπάζιον, σμάραγδον, ρουβίνιον, σάπφειρον, ίασπιν, άργυρον, χρυσόν, λιγύριον, αχάτην, αμέθυστον, και χρυσόλιθον και βηρύλλιον και ονύχιον. Εγέμισες τα θησαυροφυλάκιά σου με χρυσίον και αυτάς ακόμη τας αποθήκάς σου.
Ιεζ. 28,14 ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σύ. μετὰ τοῦ Χεροὺβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ Θεοῦ, ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων.
Ιεζ. 28,14 Από την ημέραν, κατά την οποίαν έλαβες ύπαρξιν, εγώ σε κατέταξα μαζή με το χερουβείμ, σε εθεσα εις όρος υψηλόν αφιερωμένον εις την λατρείαν του Θεού. Εγεννήθης και έζησες εν μέσω πολυτίμων λίθων που λάμπουν ωσάν το πυρ.
Ιεζ. 28,15 ἐγενήθης σὺ ἄμωμος ἐν ταῖς ἡμέραις σου, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί.
Ιεζ. 28,15 Υπήρξες κατά την εμφάνισιν άμεμπτος, αψεγάδιαστος και τέλειος με λαμπρότητα εις τας ημέρας της δόξης σου· από την ημέραν που έλαβες ύπαρξιν μέχρι της εποχής, κατά την οποίαν διέπραξες αδικίας.
Ιεζ. 28,16 ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ ταμιεῖά σου ἀνομίας καὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὄρους τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤγαγέ σε τὸ Χεροὺβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων.
Ιεζ. 28,16 Με τα πλήθη των εμπορικών σου συναλλαγών εγέμισες τα θησαυροφυλάκιά σου από παράνομα πλούτη. Ετσι όμως ημάρτησες ενώπιον του Θεού, ετραυματίσθης ψυχικώς και έπρεπε να αποπεμφθής από το άγιον όρος του Θεού. Δια τούτο ένα χερουβείμ σε έβγαλεν ανάμεσα από τα ολόγυρά σου λάμποντα πολύτιμα πετράδια.
Ιεζ. 28,17 ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου, διεφθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλους σου· διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔῤῥιψά σε, ἐναντίον βασιλέων ἔδωκά σε παραδειγματισθῆναι.
Ιεζ. 28,17 Υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την ωραιότητά σου, ενοθεύθη η επιστήμη σου μαζή με την μεγαλοπρέπειάν σου. Εξ αιτίας των αναριθμήτων αμαρτιών σου σέ εκρήμνισα κάτω στο έδαφος και σε ετιμώρησα κατά τρόπον παραδειγματικόν ενώπιον των άλλων βασιλέων.
Ιεζ. 28,18 διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐβεβήλωσα τά ἱερά σου, καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο καταφάγεταί σε· καὶ δώσω σε εἰς σποδὸν ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε.
Ιεζ. 28,18 Εξ αιτίας του πλήθους των αμαρτιών σου και των αδικιών, τας οποίας διέπραττες εις τας εμπορικάς σου συναλλαγάς, επέτρεψα εγώ να βεβηλωθούν τα ιερά σου. Φωτιάν θα στείλω ανάμεσά σου, η οποία και θα σε καταφάγη. Θα σε μεταβάλω εις στάκτην μέσα εις αυτήν ταύτην την χώραν σου, ενώπιον όλων εκείνων, οι οποίοι θα στρέψουν προς σε τα βλέμματα των.
Ιεζ. 28,19 καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς ἔθνεσι στυγνάσουσιν ἐπὶ σέ· ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα.
Ιεζ. 28,19 Ολοι δε από τα διάφορα έθνη όσοι είχαν γνωρίσει το μεγαλείον και την δόξαν σου, θα σκυθρωπάσουν δια την καταστροφήν σου. Παρεδόθης εις δίκαιον όλεθρον, δεν θα ανοικοδομηθής και δεν θα υπάρξης πλέον ποτέ”.
Ιεζ. 28,20 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 28,20 Ο Κυριος ωμίλησε εις εμέ και ειπέ·
Ιεζ. 28,21 υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὴν
Ιεζ. 28,21 “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου απειλητικόν προς την Σιδώνα, προφήτευσε
Ιεζ. 28,22 καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σιδών, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν σοί.
Ιεζ. 28,22 και ειπέ εις αυτήν· αυτά λέγει ο Κυριος· Σιδών, ιδού, εγώ έρχομαι εναντίον σου. Θα δοξασθώ με όσα μέλλω να πράξω εναντίον σου. Και τότε θα μάθης, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, εκείνος ο οποίος έστειλα εναντίον σου τας δικαίας αυτάς τιμωρίας δια τας αμαρτίας σου. Ετσι δε και σεις θα με δοξάσετε.
Ιεζ. 28,23 αἷμα καὶ θάνατος ἐν ταῖς πλατείαις σου, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν μαχαίραις ἐν σοὶ περικύκλῳ σου· καὶ γνώσονται διότι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 28,23 Αίμα θα χυθή και θάνατος θα απλωθή εις τας πλατείας σου. Ολόγυρά σου εν στόματι μαχαίρας θα πέσουν οι άνδρες σου και τότε θα γνωρίσετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, του οποίου οι λόγοι πραγματοποιούνται.
Ιεζ. 28,24 Καὶ οὐκ ἔσονται οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραὴλ σκόλοψ πικρίας καὶ ἄκανθα ὀδύνης ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 28,24 Και δεν θα είναι πλέον αυτοί δια τους Ισραηλίτας πικρό καρφί και αγκάθι οδυνηρό μαζή με όλους τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι εξευτελίζουν και καταφρονούν τους Ισραηλίτας. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος.
Ιεζ. 28,25 τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ συνάξω τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν·
Ιεζ. 28,25 Αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· “εγώ θα συγκεντρώσω και θα επαναφέρω τους Ισραηλίτας εις την πατρίδα των από τας ειδωλολατρικάς χώρας, όπου έχουν διασκορπισθή. Και έτσι θα δοξασθώ μεταξύ αυτών, ενώπιον των λαών και των εθνών.
Ιεζ. 28,26 καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰακώβ, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσι τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν.
Ιεζ. 28,26 Και θα κατοικήσουν εις την χώραν των αυτήν, την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον μου τον Ιακώβ, και θα κατοικήσουν εις αυτήν με ελπίδα βεβαίαν εις την ασφάλειάν των. Θα οικοδομήσουν οικίας, θα φυτεύσουν αμπελώνας και θα κατοικήσουν με την βεβαίαν ελπίδα της ειρηνικής ζωής των, όταν εγώ θα τιμωρήσω όλους τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι τους έχουν καταφρονήσει και εξευτελίσει. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των, ο Θεός των πατέρων των”.
Ιεζ. 29,1 Ἐν τῷ ἔτει τῷ δωδεκάτῳ, ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 29,1 Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον δέκατον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος εις εμέ λέγων·
Ιεζ. 29,2 υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον ὅλην
Ιεζ. 29,2 “υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπον και το βλέμμα σου εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και προφήτευσον εναντίον αυτού και εναντίον της Αιγύπτου
Ιεζ. 29,3 καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραώ, τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ, τὸν λέγοντα· ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ιεζ. 29,3 και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον του Φαραώ, του μεγάλου αυτού δράκοντας, ο οποίος έχει εγκατασταθή αναμέσον των ποταμών του και αλαζονικώς διαλαλεί· “ιδικοί μου είναι οι ποταμοί, εγώ τους έχω δημιουργήσει”!
Ιεζ. 29,4 καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου·
Ιεζ. 29,4 Αλλά, όπως με μεγάλα άγκιστρα δολώματος πιάνουν τους κροκοδείλους, έτσι εγώ θα βάλω άγκιστρα εις τας σιαγόνας σου, ω Φαραώ, και θα προσκολλήσω τα ψάρια των ποταμών σου εις τα πτερύγια του σώματός σου και θα σέ, βγάλω ανάμεσα από τον ποταμόν σου.
Ιεζ. 29,5 καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου· ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ, καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς, τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα·
Ιεζ. 29,5 Αμέσως δε θα σε συντρίψω, όπως και όλα τα ψάρια του ποταμού σου, όλους τους υπηκόους σου. Θα διασκορπίσω δε τους νεκρούς εις την πεδιάδα, από όπου δεν θα ημπορέσης να τους συγκέντρωσης και να τους θάψης. Διότι εγώ έχω παραδόσει σέ, Φαραώ, και τους υπηκόους σου τροφήν εις τα θηρία της γης και εις τα σαρκοβόρα πτηνά του ουρανού.
Ιεζ. 29,6 καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἀνθ᾿ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ.
Ιεζ. 29,6 Ετσι δε θα μάθουν όλοι οι απομείναντες κάτοικοι της Αιγύπτου, ότι εγώ είμαι Κυριος. Επειδή συ εγινες δια τους Ισραηλίτας ένα καλαμένιο ραβδί,
Ιεζ. 29,7 ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης, καὶ ὅτε ἐπεκρότησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ, συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσφύν.
Ιεζ. 29,7 όταν αυτοί εστηρίχθησαν εις σέ, συνετρίβης, έσπασες. Οταν δε όλα τα ιουδαϊκά χέρια σε εχειροκρότησαν και επανεπαύθησαν εις την βοήθειάν σου, συ έπεσες συντετριμμένος, αλλά και εκείνων έσπασες, έτσι την μέσην.
Ιεζ. 29,8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν καὶ ἀπολῶ ἀπὸ σοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη·
Ιεζ. 29,8 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ φέρω εναντίον σου ρομφαίαν και θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και κτήνη.
Ιεζ. 29,9 καὶ ἔσται ἡ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἀντὶ τοῦ λέγειν σε· οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσι, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ιεζ. 29,9 Και έτσι η χώρα της Αιγύπτου θα παραδοθή στον όλεθρον, θα γίνη έρημος και θα μάθουν συ και οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, αντί να λέγης αλαζονικώς· “δικοί μου είναι οι ποταμοί, εγώ τους εδημιούργησα”.
Ιεζ. 29,10 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.
Ιεζ. 29,10 Δια τούτο ιδού, εγώ επέρχομαι τιμωρός εναντίον σου και εναντίον των ποταμών σου και θα παραδώσω την Αίγυπτον εις ερήμωσιν και εις ρομφαίαν ολέθρου από Μαγδώλου και Συήνης μέχρι και των ορίων της Αιθιοπίας.
Ιεζ. 29,11 οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.
Ιεζ. 29,11 Δεν θα πατήση πλέον πόδι ανθρώπου την χώραν της Αιγύπτου ούτε και πόδι ζώου ακόμη δεν θα πέραση από αυτήν. Θα μείνη έρημος και ακατοίκητος επί τεσσαράκοντα έτη.
Ιεζ. 29,12 καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας.
Ιεζ. 29,12 Μέσα εις μίαν ευρείαν ερημωμένην περιοχήν θα παραδώσω εις όλεθρον την χώραν της Αιγύπτου και αι πόλεις αυτής θα είναι έρημοι ανάμεσα εις άλλας ερήμους, πόλεις επί τεσσαράκοντα έτη. Θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας”.
Ιεζ. 29,13 τάδε λέγει Κύριος· μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,
Ιεζ. 29,13 Αυτά λέγει ο Κυριος· “έπειτα από τεσσαράκοντα έτη θα συγκεντρώσω πάλιν τους Αιγυπτίους από τα έθνη, όπου είχαν διασκορπισθή.
Ιεζ. 29,14 καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Φαθωρῆς, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήφθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ
Ιεζ. 29,14 Θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Αιγυπτίους, και θα κατοικήσουν εις την χώραν Φαθωρή, εις την χώραν εκείνην από την οποίαν συνελήφθησαν και απήχθησαν αιχμάλωτοι. Μικρόν και άσημον θα είναι το βασίλειον των Αιγυπτίων τότε,
Ιεζ. 29,15 παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς, οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσι.
Ιεζ. 29,15 μικρότερον από όλα τα άλλα βασίλεια. Δεν θα σήκωση πλέον αλαζονικόν το κεφάλι του ενώπιον των άλλων εθνών. Θα τους κάμω ολιγοστούς, ώστε να μη είναι πολυάριθμοι μεταξύ των άλλων εθνών.
Ιεζ. 29,16 καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνήσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ ἀκολουθῆσαι αὐτοὺς ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 29,16 Ετσι δε και δεν θα είναι ελπίς προστασίας και στήριγμα δια τον ισραηλιτικόν λαόν, δια να υπενθυμίζη κατά τον τρόπον αυτόν την αμαρτίαν, που διέπραξαν οι Ισραηλίται, όταν με εμπιστοσύνην ηκολούθησαν αυτούς. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 29,17 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 29,17 Κατά το εικοστόν έβδομον έτος από της αιχμαλωσίας μου, την πρώτην ημέραν του πρώτου μηνός, ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπε·
Ιεζ. 29,18 υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾿ αὐτήν.
Ιεζ. 29,18 “υιέ ανθρώπου, ο Ναδουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεβάρυνε την στρατιωτικήν του δύναμιν και υπέβαλε τους στρατιώτας του εις πολλούς κόπους δια την κατάληψιν της Τυρου. Καθε κεφάλι έγινε φαλακρόν και ο ώμος των στρατιωτών εμάδησε, αλλά καμμία ωφέλεια δεν εδόθη ούτε εις αυτόν ούτε στους στρατιώτας του από τας επιχειρήσεις της Τυρου ως αμοιβή δια τας καταθλιπτικάς επιχειρήσεις, εις τας οποίας αυτοί ενεπλάκησαν εναντίον της Τυρου.
Ιεζ. 29,19 τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·
Ιεζ. 29,19 Αυτά, λοιπόν, λέγει ο Κυριος Κυριος· ιδού εγώ παραδίδω στον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα της Βαβυλώνας, την χώραν της Αιγύπτου, δια να λαφυραγωγήση αυτήν απ' άκρου εις άκρον, να πάρη τα λάφυρά της και αυτός θα είναι ο μισθός δια τον στρατόν του.
Ιεζ. 29,20 ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·
Ιεζ. 29,20 Αντί των κόπων και των επιβαρύνσεων, εις τας οποίας υπεβλήθη δια την κατάληψιν της Τυρου, έδωσα εις αυτόν την Αίγυπτον, λέγει Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 29,21 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 29,21 Κατά δε την έποχην εκείνην θα ανατείλη και θα λάμψη ισχυρά δύναμις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και θα δώσω εις σε στόμα ανοικτόν και μεγαλόφωνον, δια να ομιλήση εν μέσω αυτών. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 30,1 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 30,1 Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·
Ιεζ. 30,2 υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ὦ ὦ ἡ ἡμέρα,
Ιεζ. 30,2 “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· 'Αλλοιμονον, αλλοίμονον κατά την ημέραν αυτήν! Αλλοίμονον,
Ιεζ. 30,3 ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα νεφέλης, πέρας ἐθνῶν ἔσται.
Ιεζ. 30,3 διότι ευρίσκεται πλησίον η ημέρα του Κυρίου, ημέρα νεφελώδης και σκοτεινή, τέλος της υπάρξεως των εθνών.
Ιεζ. 30,4 καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ᾿ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται τὰ θεμέλια αὐτῆς.
Ιεζ. 30,4 Μαχαιρα εχθρική θα επέλθη εναντίον των Αιγυπτίων. Η ταραχή θα φθάση μέχρι της Αιθιοπίας, θα πέσουν πολλοί τραυματισμένοι και νεκροί εις την χώραν της Αιγύπτου. Θα συγκλονισθούν και θα κρημνισθούν τα θεμέλια αυτής.
Ιεζ. 30,5 Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμεικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
Ιεζ. 30,5 Πέρσαι, Κρήτες, Λυδοί, Λιβυες και όλον το άλλο πλήθος των αναμίκτων λαών, όπως επίσης και οι υιοί της διαθήκης μου, οι Ιουδαίοι, θα φονευθούν εις την χώραν της Αιγύπτου δι' εχθρικής μαχαίρας.
Ιεζ. 30,6 καὶ πεσοῦνται τά ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, καὶ καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης· μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 30,6 Θα πέσουν και θα συντριβούν όλα τα στηρίγματα της Αιγύπτου. Θα πέση και θα ταπεινωθή όλος ο εγωϊσμός δια την δύναμίν της, από Μαγδώλου έως Συήνης. Από εχθρικήν μάχαιραν θα πέσουν όλοι αυτοί, που κατοικούν εις την Αίγυπτον, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 30,7 καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται·
Ιεζ. 30,7 Και η χώρα της Αιγύπτου θα γίνη έρημος μεταξύ πολλών άλλων χωρών ερημωμένων. Αι πόλεις της Αιγύπτου θα μείνουν έρημοι ανάμεσα εις πολλάς ερημωμένας πόλεις.
Ιεζ. 30,8 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.
Ιεζ. 30,8 Και θα μάθουν έτσι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα ανάψω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συντριβούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι την βοηθούν.
Ιεζ. 30,9 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει. -
Ιεζ. 30,9 Κατά την ημέραν εκείνην θα εξέλθουν τρέχοντες όλοι, άγγελοι ολέθρου, δια να εξολοθρεύσουν την Αιθιοπίαν. Θα επικρατήση μεγάλη ταραχή μεταξύ των ανθρώπων κατά την τεταραγμένην εκείνην εποχήν της Αιγύπτου, διότι έχει φθάσει πλέον και δια την Αιθιοπίαν η ημέρα της τιμωρίας της.
Ιεζ. 30,10 Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος,
Ιεζ. 30,10 Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· θα εξολοθρεύσω εγώ το πλήθος των Αιγυπτίων δια του Ναδουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαβυλώνος,
Ιεζ. 30,11 αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσι πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν.
Ιεζ. 30,11 όταν αυτός ο ίδιος μαζή με τον στρατόν του επέλθη εναντίον αυτής. Κακοποιοί, οι πλέον βάρβαροι και σκληροί από τα έθνη, θα αποσταλούν να εξολοθρεύσουν την χώραν της Αιγύπτου. Θα ανασπάσουν φονικάς τας μαχαίρας των εναντίον των Αιγυπτίων. Θα γέμιση η χώρα από νεκρούς και τραυματίας.
Ιεζ. 30,12 καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ἐγὼ Κύριος λελάληκα. -
Ιεζ. 30,12 Θα καταστήσω ξηρούς τους ποταμούς των Αιγυπτίων και έτσι θα καταστρέψω την παραγωγήν της χώρας και τους ιδίους τους Αιγυπτίους δια των εχθρικών χειρών. Εγώ ο Κυριος έχω ομιλήσει και έτσι θα γίνη.
Ιεζ. 30,13 Ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι.
Ιεζ. 30,13 Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα εξολοθρεύσω τους μεγιστάνας από την Μέμφιδα και τους άρχοντας από την χώραν της Αιγύπτου και δεν θα υπάρξουν πλέον.
Ιεζ. 30,14 καὶ ἀπολῶ γῆν Φαθωρῆς καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει
Ιεζ. 30,14 Θα καταστρέψω την χώραν Φαθωρής, θα παραδώσω στο καταστρεπτικόν πυρ την Τάνιν και θα τιμωρήσω την Διόσπολιν.
Ιεζ. 30,15 καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σαὶν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως.
Ιεζ. 30,15 Θα αφήσω να εκσπάση ο θυμός μου εναντίον της Σαίν, του ισχυρού αυτού φρουρίου της Αιγύπτου, και θα εξολοθρεύσω τους πολυάριθμους κατοίκους της Μέμφεως.
Ιεζ. 30,16 καὶ δώσω πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.
Ιεζ. 30,16 Θα στείλω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συγκλονισθή από μεγάλην ταραχήν η Συήνη. Εις την Διόσπολιν θα διαρραγούν οι υδατοφράκται και θα ξεχυθούν όλα τα ύδατα εις την περιοχήν της.
Ιεζ. 30,17 νεανίσκοι Ἡλιουπόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.
Ιεζ. 30,17 Οι νεαροί άνδρες της Ηλιουπόλεως και Βουδάστου θα πέσουν εν μαχαίρα και αι γυναίκες θα απαχθούν αιχμάλωτοι.
Ιεζ. 30,18 καὶ ἐν Τάφναις συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρίψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ταύτην νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.
Ιεζ. 30,18 Εις τας Ταφνας θα σκοτισθή ο ήλιος κατά τα διάστημα της ημέρας, όταν εγώ θα συντρίψω εκεί τα σκήπτρα της Αιγύπτου. Και έτσι θα πέση και θα χαθή η αλαζονεία και υπερηφάνειά της δια την δύναμίν της. Σκοτεινή νεφέλη θα καλύψη την χώραν της Αιγύπτου και αι θυγατέρες αυτής θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν αιχμάλωτοι.
Ιεζ. 30,19 καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 30,19 Ετσι εγώ, εν τη δικαιοσύνη μου, θα τιμωρήσω την Αίγυπτον και όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 30,20 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ πρώτω μηνί, ἑβδόμῃ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·
Ιεζ. 30,20 Κατά το ενδέκατον από της αιχμαλωσίας μου έτος, τον πρώτον μήνα, την εβδόμην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν·
Ιεζ. 30,21 υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν, τοῦ δοθῆναι ἐπ᾿ αὐτὸν μάλαγμα, τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.
Ιεζ. 30,21 “υιέ ανθρώπου, εγώ έσπασα τους βραχίονας του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Και ιδού δεν ευρέθη κανείς να δέση το κάταγμα και να δώση θεραπείαν. Δεν ευρέθη κανείς να επιθέση μαλακτικόν τι επάνω στον βραχίονα, ώστε ο βραχίων να αποκτήση την προτέραν αυτού ισχύν δια να πάρη πολεμικήν μάχαιραν.
Ιεζ. 30,22 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
Ιεζ. 30,22 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού έρχομαι εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και θα συντρίψω τους ισχυρούς και απειλητικώς απλωμένους βραχίονάς του. Θα ανασπάσω από τα χέρια του την φονικήν μάχαιραν και θα την ρίψω στο χώμα.
Ιεζ. 30,23 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τά ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·
Ιεζ. 30,23 Θα διασπείρω τους Αιγυπτίους εις τα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας.
Ιεζ. 30,24 καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τά σκῦλα αὐτῆς.
Ιεζ. 30,24 Θα ενισχύσω δε την δύναμιν του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα δώσω την ρομφαίαν μου εις τα χέρια αυτού, δια να την καταφέρη εναντίον της Αιγύπτου και να λαφυραγωγήση αυτήν και να πάρη όλα αυτής τα λάφυρα.
Ιεζ. 30,25 καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δέ βραχίονες Φαραὼ πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.
Ιεζ. 30,25 Θα ενισχύσω την δύναμιν του βασιλέως της Βαβυλώνος, ενώ εξ αντιθέτου οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν συντετριμμένοι. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα παραδώσω την εκδικητικήν ρομφαίαν μου εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα απλώση φονικήν αυτήν εναντίον της χώρας της Αιγύπτου.
Ιεζ. 30,26 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Ιεζ. 30,26 Και θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος.