ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις περὶ ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τὸ ὑπ’ ἀριθ. 07/17-11-2020 Πρακτικὸν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τήν ὑπ’ ἀριθ. Α 18/27-11-2020/ΕΞΕ/6579/30-11-2020 Ἐγκριτική Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Πατησίων ἐκποιεῖ μὲ προφορικό δημόσιο  πλειοδοτικό Διαγωνισμό:

Ἕνα οἰκόπεδο ἐκτάσεως,  130,04 τ.μ. μέ τήν σέ αὐτό  ἰσόγειο παλαιά οἰκία  ἐμβαδοῦ 80,77 τ.μ. μεθ’ ὑπογείου 6,10 τ.μ., τό ὁποῖο βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β στήν περιοχή τῆς Κυψέλης στήν Ἀθήνα.

Ὁ Διαγωνισμός θὰ διενεργηθῆ μέ προφορικές προσφορές ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐνεργοῦντος ἐν προκειμένω, ὡς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ  Διαγωνισμοῦ στά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἁγίας Ζώνης 27 – Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α στήν  Ἀθήνα, τὴν 20ην Μαρτίου 2022, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 11:30 π.μ. ἕως 13:00 μ.μ., μὲ τοὺς κάτωθι βασικοὺς ὅρους:

1) Ὡς τιμή ἐκκινήσεως διά τό οἰκόπεδο μετά τῆς ἐν αὐτῷ παλαιᾶς ἰσογείου οἰκίας κειμένων στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β,  ὁρίζεται τό ποσό τῶν ἐνενῆντα τεσσάρων χιλιάδων (94.000) εὐρώ.

2) Διὰ νὰ συμμετάσχει κάποιος εἰς τόν Διαγωνισμό ἀπαιτεῖται κατάθεση ἐγγυήσεως εἴτε διά τραπεζικῆς έπιταγῆς ἤ διά καταθέσεως ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀναγνωρισμένης στήν Ἑλλάδα  Τράπεζας καί έν γένει Πιστωτικοῦ Ἱδρύματος, ποσοῦ πού θά ἀντιστοιχεῖ σέ ποσοστό λίγο μεγαλυτέρου τοῦ 1/10 τοῦ ἀρχικοῦ τιμήματος (πρώτη προσφορά) τοῦ Διαγωνισμοῦ, ἤτοι τοῦ ποσοὺ τῶν ἐννέα χιλιάδων ἑξακοσίων (9.600) εὐρώ.

3) Ποσό δύο ἐπί τοῖς ἑκατό (2%) ἐπί τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως τοῦ Διαγωνισμοῦ διά ἔξοδα προετοιμασίας καί διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά καταβληθεῖ ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη, τόν προσφέροντα δηλαδή τό ὑψηλότερο ποσό,  ἤτοι τό ποσό τῶν χιλίων ὀκτακοσίων ὀγδόντα (1.880) εὐρώ.

4) Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου Νομικῶν, δικαιώματα Δικηγορικοῦ Συλλόγου καί τά ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή.

5) Ἄν ο Διαγωνισμός ἀποβῇ ἄγονος ή ἀσύμφορος θὰ διενεργηθεῖ ἐπαναληπτικός μέ τούς ἴδιους ὅρους καί ὀ ὁποῖος θά προκηρυχθεῖ διά περιληπτικῆς διακηρύξεως.

Ὁ Διαγωνισμός δύναται νά άναβληθεῖ ἤ νά μετατεθεῖ εἰς ἑτέραν ἡμεροχρονολογίαν λόγῳ ἐπιβολῆς ὑγειονομικῶν μέτρων συνεπείᾳ τῆς ἐπιδημίας COVlD-19, μέ ἀνακοίνωση πρός τοῦτο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Κατά τήν διάρκεια διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά τηρηθοῦν ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης καί προστασίας κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, πού θά ἰσχύουν τήν περίοδο ἐκείνη.

Διά νά λάβετε  γνῶσιν τῶν ὅρων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Διαγωνισμοῦ, καθώς καί διά νά λάβετε άντίγραφό της μπορεῖτε νά προσέρχεστε στά  Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ   Ἁγίας Ζώνης 27 – Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α  στήν Ἀθήνα (τηλ. 2108674250, email : enoria.agiaszonis@gmail.com).

 

ΑΘΗΝΑ 19-1-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.