ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΙΗΣH ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις περὶ ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τὸ ὑπ’ ἀριθ. 07/17-11-2020 Πρακτικὸν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. Α 18/27-11-2020/ΕΞΕ/6579/30-11-2020 Ἐγκριτικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Πατησίων ἐκποιεῖ μὲ προφορικό δημόσιο  πλειοδοτικό Διαγωνισμό:

α) Ἕνα οἰκόπεδο ἐκτάσεως,  130,04 τ.μ. μέ τήν σέ αὐτό  ἰσόγειο παλαιά οἰκία  ἐμβαδοῦ 80,77 τ.μ. μεθ’ ὑπογείου 6,10 τ.μ., τό ὁποῖο βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β στήν περιοχή τῆς Κυψέλης στήν Ἀθήνα καί

 

β) Ἕνα κατάστημα ἰσογείου ὀρόφου ἐπιφανείας 31,30 τ.μ., μέ ὑπόγειο ἐπιφανείας 42,50 τ.μ. καί πατάρι ἐπιφανείας 15,60 τ.μ. ἐπί πολυκατοικίας κειμένης στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

Ὁ Διαγωνισμός θὰ διενεργηθῆ μέ προφορικές προσφορές ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐνεργοῦντος ἐν προκειμένω, ὡς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ  Διαγωνισμοῦ στά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἁγίας Ζώνης 27 – Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α στήν  Ἀθήνα, τὴν 13ην Ἰουνίου 2021, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 11:00  – 13:00, μὲ τοὺς κάτωθι βασικοὺς ὅρους:

1) Ὡς τιμή ἐκκινήσεως ὁρίζεται:

α) διά τό οἰκόπεδο μετά τῆς ἐν αὐτῷ παλαιᾶς ἰσογείου οἰκίας κειμένων στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β,  τό ποσό τῶν ἐνενῆντα τεσσάρων χιλιάδων (94.000) εὐρώ καί

 

β) διά τό κατάστημα στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126,  τό ποσό τῶν τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) εὐρώ.

2) Διὰ νὰ συμμετάσχει κάποιος εἰς τόν Διαγωνισμό ἀπαιτεῖται κατάθεση ἐγγυήσεως διά καταθέσεως ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἤ τραπεζικῆς έπιταγῆς ποσοῦ πού θά ἀντιστοιχεῖ σέ ποσοστό λίγο μεγαλυτέρου τοῦ 1/10 τοῦ ἀρχικοῦ τιμήματος (πρώτη προσφορά) τοῦ Διαγωνισμοῦ διά τό κάθε ἐκποιούμενο ἀκίνητο, ἤτοι τό ποσό τῶν ἐννέα χιλιάδων ἑξακοσίων (9.600) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β και τό ποσό τῶν τριῶν χιλιάδων τριακοσίων (3.300) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

3) Ποσό δύο ἐπί τοῖς ἑκατό (2%) ἐπί τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως τοῦ Διαγωνισμοῦ διά ἔξοδα προετοιμασίας καί διεξαγωγῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ θά καταβληθεῖ ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη ἑκάστου ἀκινήτου, τόν προσφέροντα δηλαδή τό ὑψηλότερο ποσό,  ἤτοι τό ποσό τῶν χιλίων ὀκτακοσίων ὀγδόντα (1.880) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρασμίας  8β και τό ποσό τῶν ἑξακοσίων σαράντα (640) εὐρώ διά τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Γ’ Σεπτεμβρίου 126.

 

4) Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου Νομικῶν, δικαιώματα Δικηγορικοῦ Συλλόγου καί τά ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή.

5) Ἄν ο Διαγωνισμός ἀποβῇ ἄγονος ή ἀσύμφορος θὰ διενεργηθεῖ ἐπαναληπτικός μέ τούς ἴδιους ὅρους καί ὀ ὁποῖος θά προκηρυχθεῖ διά περιληπτικῆς διακηρύξεως.

Ὁ Διαγωνισμός δύναται νά άναβληθεῖ ἤ νά μετατεθεῖ εἰς ἑτέραν ἡμεροχρονολογίαν λόγῳ ἐπιβολῆς ὑγειονομικῶν μέτρων συνεπείᾳ τῆς ἐπιδημίας COVlD-19, μέ ἀνακοίνωση πρός τοῦτο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Διά νά λάβετε  γνῶσιν τῶν ὅρων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Διαγωνισμοῦ, καθώς καί διά νά λάβετε άντίγραφό της μπορεῖτε νά προσέρχεστε στά  Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ   Ἁγίας Ζώνης 27 – Κύπρου & Ἑπτανήσου 70Α  στήν Ἀθήνα (τηλ. 2108674250, email : enoria.agiaszonis@gmail.com).

 

ΑΘΗΝΑ 17-5-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *