Ἀντίδωρο

Αντίδωρο
Σύνθεση για δύο βιολιά ( Γιάννης Ζευγόλης )
Βιολιά: Γιάννης Ζευγόλης – Μαρία Μιχαλάκα