Ὁ Χερουβικός ὕμνος

Ὁ Χερουβικός ὕμνος.
Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται κατά τη στιγμή που ο ιερέας ετοιμάζεται να βγει για τη μεγάλη είσοδο.
Είναι ο ύμνος που ζητά από το Άγιο Πνεύμα και τους αγίους την χάρι.
Ξεκινά επίσης η προετοιμασία για το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.