Ὁ τάφος τῆς Παναγίας

Ο τάφος της Παναγίας.
Ιεροσόλυμα-Πατριαρχικά προσκυνήματα