Ὁ Κύριος εἶναι δύναμη τῆς ζωῆς μου

Δύναμη ψυχής από τον ρουμάνο Costel Parnau.
Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;
Ο Κυριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και εις την άγνοιαν της παρούσης ζωής. Ο Κυριος είναι ο σωτήρ μου. Ποιόν λοιπόν έχω να φοβηθώ; Κανένα. Ο Κυριος υπερασπίζει την ζωήν μου από κάθε κίνδυνον. Από τας απειλάς ποίου έχω να δειλιάσω;

He LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid? (Psalm 27).

Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου