Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά

Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά