Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης στὸ ἀστεροσκοπεῖο

Ι.Ν. Αγίας Μαρίνhς αστεροσκοπείο.
Ο π. Εμμανουήλ Σέρβος εφημέριος του ναού διηγείται την ιστορία του ναού και το βίο της Αγίας Μαρίνhς.