Ἡ Προστάτις (Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ)

Ἡ Προστάτις (Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ (HD)
Ρωσικά Κινούμενα Σχέδια
Ταινία κινούμενης εἰκόνας (Animation) Ἡ ταινία παρουσιάζει τὴν ἱστορία τοῦ θαύματος τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμίρ, ἡ ὁποία ἔσωσε τὴ Μόσχα ἀπὸ τὴν βέβαιη εἰσβολὴ τῶν Τατάρων στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Οὔγκρα τὸ 1480 μ.Χ. Τὴν ἱστορία ἀφηγεῖται ὁ γέρων Συμεών, ὑπηρέτης τότε τοῦ νεαροῦ βασιλόπαιδα πρίγκιπα Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς Τατάρους, ἀλλὰ σώθηκε θαυματουργικὰ ἀπὸ τὴν Παναγία. Μὲ τὴ νίκη τους αὐτὴ οἱ Ρῶσοι ἔπαυσαν νὰ πληρώνουν φόρο στοὺς Τατάρους, ἐνῷ σηματοδοτήθηκε ἡ τελικὴ πτώση τοῦ μέχρι τότε φοβεροῦ ταταρικοῦ στρατοῦ καὶ ἡ ἀνάδειξη τῶν Ρώσων σὲ ἀνεξάρτητο καὶ κυρίαρχο ἔθνος.