Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄσπλαχνου δούλου

Η παραβολή του άσπλαχνου δούλου
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ
Γεωργιανὰ κινούμενα σχέδια

«Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΠΛΑΓΧΝΟΥ ΔΟΥΛΟΥ» (HD) Πρόκειται γιὰ τὴ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ ἄσπλαγχνου δούλου, τὴν ὁποία εἶπε ὁ Χριστὸς προκειμένου νὰ μᾶς διδάξει τὴν ἀπὸ καρδίας συγχώρηση τοῦ πλησίον μας καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀσπλαγχνίας καὶ τῆς μνησικακίας. Ἡ παραβολὴ αὐτὴ μᾶς διδάσκει ἀκόμη και τὴν δύναμη τῆς μετάνοιας καθὼς καὶ τὴν ἄφατη φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος πάντοτε συγχωρεῖ τοὺς προστρέχοντας εἰς Αὐτόν. Νὰ σημειώσουμε ὅτι Βασιλιὰς στὴν παραβολὴ εἶναι ὁ Θεός, ἐνῶ οἱ σύνδουλοι τῶν δύο ὀφειλετῶν εἶναι οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι.