Ἕνα ὁδοιπορικό στὸν ἀγαπημένο μαθητή

Ένα οδοιπορικό στον ηγαπημένο μαθητή
Ένα οδοιπορικό στους τόπους όπου έζησε ο αγαπημένος μαθητής.