π. Δανιὴλ Ἀεράκης «Χριστὸς Ἀνέστη!»

π. Δανιήλ Ἀεράκης «Χριστός Ἀνέστη!»
Ἀνάστασις! Ἐπένδυσις ζωῆς καί ἀφθαρσίας!