Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (2)

Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους αγίους της Εκκλησίας, και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, η δε Θεοτόκος είναι Βασίλισσα του ουρανού και της γης, ήτις παρακαλεί τον εύσπλαγχνον Χριστόν δια τας αμαρτίας μας. Δια τούτο πρέπει και ημείς να τιμώμεν την Δέσποιναν μας με νηστείας και ελεημοσύνας

Μεγαλυνάριον

Ήλιος πυρφόρος εν τη νυκτί της δουλείας ώφθης, ισαπόστολε γεραρέ,

της Ορθοδοξίας τα πέρατα φωτίσας, Κοσμά τη θεοπνεύστω διδασκαλία σου.