Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΤΟΥ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ »

ᾨδὴ α’ Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·
ὅτι δεδόξασται.

ᾨδὴ γ’
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ,
καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι ἀσπόρως,
Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·
Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, Ἅγιος εἷ Κύριε.

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη
Του αλησμόνητου ιδρυτικού μέλους της χορωδίας
ΑΛΕΞΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (+25 10 2012)
Ως ελάχιστη ανταπόδοση
Στην ανεκτίμητη προσφορά του.