Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΤΟΥ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ »

ᾨδὴ α’ Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·
ὅτι δεδόξασται.
ᾨδὴ θ’
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν»

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη
Του αλησμόνητου ιδρυτικού μέλους της χορωδίας
ΑΛΕΞΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (+25 10 2012)
Ως ελάχιστη ανταπόδοση
Στην ανεκτίμητη προσφορά του.