Τὸ Βυζαντινό καὶ Χριστιανικό Μουσεῖο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα (μέρος Α΄)

Στο video παρουσιάζονται σύντομα η μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, οι συλλογές του, τα εργαστήρια συντήρησης, αλλά και η παραγωγική του δραστηριότητα, οι εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μερικές από τις περιοδικές εκθέσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις (επιστημονικές, μουσικές, τέχνης κ.ά.) που έλαβαν χώρα σε αυτό τα τελευταία χρόνια

Φωτογραφίες: Αρχείο Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου
Σκηνοθεσία: Véronique Magnes
Μοντάζ: Γεώργιος Παντελεάκης

© Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

The Byzantine & Christian Museum, Athens (Greece), Part I

The video presents the Byzantine & Christian Museum’s permanent exhibition, the Museum’s Collections, the Conservation Laboratories, the publications, the educational Programmes and some of the Temporary Exhibitions and of the other events (scholarly, artistic, musical etc) that took place in the Museum during the past few years.

Photographs: Byzantine & Christian Museum’s Archive
Directed by: Véronique Magnes
Edited by: Giorgos Panteleakis

© Byzantine & Christian Museum, Athens, Greece