Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας Σου

Kάθισμα ήχος τρίτος.Ερμηνεύει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε• Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τὶ δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ, καὶ ἐξίσταμαι• διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι• Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.