Τιμίου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Καλοφωνικός Εἱρμός
Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. Aὐτός ἐστιν ἡ πέτρα, ἐν ᾗ ἐστερέωσε τὴν Ἐκκλησίαν ὁ Χριστός, ἣν ἐξ ἐθνῶν ἐξηγοράσατο.

Calophonic Irmos
The stone which the builders rejected, has become the head of the corner. It is the rock, on which Christ established His Church, which He had ransomed from among the nations.