Ο Αμπελουργός – Winegrower

Ο Αμπελουργός – Winegrower
Σε ένα μοναστήρι δύο μοναχοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη φύση και τον σκοπό της πνευματικής ζωής.

Drama – Serbia – Serbian Orthodox
Ivan Jović
In the quietness of a remote monastery, two monks are in constant touch with nature and purpose of the spiritual life.

Nominated for BEST SCREENPLAY, BEST DIRECTOR & BEST FILM