Μερικά πράγματα δὲν ἀγοράζονται μὲ τὰ χρήματα

Μερικά πράγματα δεν αγοράζονται με τα χρήματα