Κυριακὴ τῆς συγχώρησης

Κυριακὴ τῆς συγχώρησης.

Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντώνιου Sourozh την Κυριακή της Συγχώρεσης, Μάρτιος 2000.

Word of Metropolitan Anthony on Forgiveness Sunday, March 2000.